Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Wołożyński Oddział Rejonowy ZS PMS

W pierwszych miesiącach lata 2004 roku na zebraniu założycielskim została podjęta decyzja o powołaniu Wołożyńskiego Oddziału Rejonowego Polskiej Macierzy Szkolnej, a już 29 lipca oddział został zarejestrowany w miejscowym Komitecie Wykonawczym.

Założycielami oddziału byli: Emma Borodako, Irena Wańkowicz, Walentyna Widziewicz, Wincenty Adamowicz.

Odrodzenie polskości w rejonie wołożyńskim zaczęło się, od założenia polskich klas. Dlatego Oddział Wołożyński jako oddział polskiej organizacji oświatowej obrał sobie za główny cel działalności szerzenie oświaty polskiej w swoim rejonie. Miał naprawdę jednoczyć i wspierać nauczycieli języka polskiego.

Działalność Oddziału skupiła się przede wszystkim na sprawach dotyczących nauczania języka polskiego w rejonie wołożyńskim. Wielkim osiągnięciem było powstawanie nowych grup języka polskiego. Ilość dzieci uczących się języka polskiego wzrosła z 52 osób (2000 rok) do 366 osób (2010 rok). Dzieci pogłębiają naukę języka polskiego, biorą udział w konkursach recytatorskich i historycznych, zwiedzają miasta zabytkowe na terenach Białorusi i Polski, żeby zapoznać się z polską historią i kulturą.

Aktywnie pracują ośrodki nauczania w Wiszniewie, Wołożynie, Sakowszczyźnie i Rakowie. Niestety w Iwieńcu, w którym pracowała nauczycielka języka polskiego Larysa Downar, obecnie brakuje nauczyciela. Składa się na to wiele różnych czynników.

Oddział Wołożyński opiekuje się trzema dziecięcymi zespołami polskimi: „Promyki”, „Mała tęcza”, „Wiszniewskie skowroneczki”. Organizuje konkursy piosenki polskiej i przegląd zespołów kolędniczych.

Wołożyński Oddział Rejonowy ZS „Polska Macierz Szkolna” organizuje rozmaite wycieczki do miejsc związanych z życiem i działalnością wybitnych Polaków. W wycieczkach biorą udział dzieci uczący się języka polskiego, nauczyciele i członkowie oddziału. Największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do Nieświeża, Holszan, Nowogródka, Kossowa, Słonimia, Pińska, Prużan, Lwowa, Katynia.

Promowanie kultury i polskich tradycji odbywa się poprzez organizację różnych spotkań okolicznościowych. Najczęściej są to spotkania bożonarodzeniowe, wielkanocne, a także z okazji różnych świąt narodowych lub apele na rozpoczęcie roku szkolnego. Oddział zorganizował również w tym celu wystawę „Drogami polskich bohaterów”.

Oddział współpracuje z organizacjami państwowymi, utrzymuje kontakty z polską placówką dyplomatyczną.

Kontakt:

  Wołożyński Oddział ZS PMS: ul. Białoruska 2, 222357, Wołożyn
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2