Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

O nas

Polska Macierz Szkolna na Białorusi – dzień dzisiejszy

Stowarzyszenie “Polska Macierz Szkolna” zostało reaktywowane na naszych terenach 3 grudnia 1995 roku na zebraniu założycielskim nauczycieli języka polskiego, rodziców i działaczy oświatowych. Za główny i jedyny cel obrano “…szerzenie oświaty polskojęzycznej na terenie Białorusi w duchu narodowym, chrześcijańskim i obywatelskim…”. Od tej pory zadaniem Polskiej Macierzy Szkolnej, która na przestrzeni dziesięcioleci pozostaje właściwie jedyną stabilną polską organizacją na Białorusi, jest nauczanie języka polskiego. Organizacja odgrywa również niezwykle ważną rolę edukacyjną w środowisku polskim.

Od 1996 r. do 2011 r. Polska Macierz Szkolna wynajmowała pomieszczenia przy ul. Budzionnego 48A w Grodnie. Od 2011 r. mamy nowe Centrum Edukacyjne im. Elizy Orzeszkowej przy ul. Horodniczańskiej 40.

Szczególnym zadaniem PMS jest wielostronna pomoc nauczycielom, uczącym języka polskiego lub pracującym w szkołach polskich. Równocześnie PMS traktuje oświatę szerzej, w kategoriach społecznych i kulturowych. Z tej racji wynika różnorodność kierunków naszej działalności – od konferencji metodycznych dla nauczycieli, przez pracę uświadamiającą w środowiskach polskich, po organizacją imprez kulturalnych.

W tym celu staramy się rozbudować nasze struktury organizacyjne poprzez tworzenie oddziałów i filii PMS (w Brześciu, Grodnie, rejonie Grodzieńskim, Brasławiu, Szczuczynie, Borysowie, Mińsku, Witebsku, Wilejce lub nawiązywanie współpracy z wcześniej założonymi organizacjami polskimi, parafiami katolickimi. To pozwala nam objąć opieką metodyczną i merytoryczną nawet najbardziej odległe szkoły i ogniwa, w których jest prowadzona nauka języka polskiego.

Od 1995 roku przy PMS funkcjonuje Liceum Społeczne. Zajęcia z języka polskiego są prowadzone w grupach zaawansowanych i początkujących dla wszystkich poziomów wiekowych. W Liceum młodzież poznaje kulturę polską, polskie tradycje ludowe i narodowe i zwyczaje świąteczne. Są organizowane imprezy okolicznościowe, konkursy z nagrodami, wycieczki do Polski, wymiany. W 2013 roku Liceum otrzymało imię wybitnej pisarki, wielkiej Polki i Grodnianki Elizy Orzeszkowej.

Macierz prowadzi szeroką działalność organizacyjną w zakresie rekreacji, wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Co roku młodzież z Białorusi za pomocą PMS wyjeżdża na kolonie do Polski. Pobyt w Polsce to wyróżnienie za dobre wyniki w nauce języka polskiego oraz za działalność w polonijnych zespołach artystycznych i klubach sportowych. Szczególny nacisk wychowawcy kolonii i obozów rekreacyjnych kładą na zajęcia mające pogłębić znajomość historii i języka polskiego.

Przy grodzieńskiej siedzibie Macierzy Szkolnej prężnie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, Wspólnota “Młoda Polonia”, Klub Stypendystów “Semper Polonia” i Klub Kobiet “Grodnianka”.

Już na trwale zapisał się do działalności PMS Konkurs Recytatorski “KRESY”. Początki były skromne. A zaczęło się wszystko jesienią 1992 r., kiedy to w Szkole nr 21w Grodnie zebrali się miłośnicy poezji Adama Mickiewicza na swój pierwszy konkurs “Kresy ‘92”. Inicjatorem tej imprezy był Podlaski Oddział Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”. W natłoku bylejakości, mody na niechlujstwo, agresję, zwariowane tempo – Konkurs Recytatorski “Kresy” jest czymś wyjątkowym. W nim bowiem istotne jest słowo z całą jego siłą, prostotą, pięknem i prawdą.

Do najważniejszych imprez zaliczyć trzeba Olimpiadę Języka i Literatury Polskiej co roku organizowaną w dwa etapy – w lutym i kwietniu oraz Ogólnokrajowe Dyktando Polskie im. Krystyny Bochenek, na które co dwa lata do Grodna zjeżdżają się z całej Białorusi mistrzowie ortografii.

Warto również wspomnieć o innych, cieszących się zainteresowaniem wśród młodzieży konkursach. Jednym z nich jest Konkurs Historyczny „Dzieje Polski”. Laureat tego konkursu otrzymuje nagrodę główną – indeks studenta Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Tradycyjne konkursy majowe: „Życie i twórczość Elizy Orzeszkowej”, Konkurs Krasomówczy, zrzeszają w siedzibie PMS wiele młodych ludzi, chętnych rywalizacji i sprawdzenia swojej wiedzy krajoznawczej i literackiej. Również w maju odbywają się Festiwal poezji religijnej, poświęcony pamięci św. Jana Pawła II oraz Festiwal im. Czesława Niemena, poświęcony polskiej pieśni patriotycznej.

PMS nie zapomina również o najmłodszych, organizując konkursy: “Bajeczki z mojej półeczki”, „Baśniowa iskierka”, “Mój mały świat”. Konkursy nas uczą, zbliżają, powiększają grono naszych przyjaciół, przynoszą nowe doświadczenia i przeżycia.

Przy Polskiej Macierzy Szkolnej działa również Biblioteka. Z księgozbioru biblioteki chętnie korzystają uczniowie Liceum Społecznego PMS, nauczyciele, studenci i wykładowcy Uniwersytetu Grodzieńskiego – łącznie około 3 000 osób. Polska Macierz Szkolna zajmuje się także rozpowszechnianiem wśród nauczycieli podręczników i innych pomocy dydaktycznych, które otrzymuje z Polski.

Jednym z ważnych kierunków działalności PMS są konferencje metodyczne dla nauczycieli szkół i przedszkoli. Głównym tematem konferencji metodycznych dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych i średnich stały się aktywne sposoby nauczania języka polskiego. Organizowanie spotkań nauczycieli pozwala poznać problemy poszczególnych przedszkoli i szkół, stwarza możliwość uzupełnienia wiedzy merytorycznej i praktycznej, służy wymianie doświadczeń. 2 listopada 2018 r. ZS PMS otrzymała na mocy uchwały Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej 2 letnie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości. 25 maja 2019 roku przy Zjednoczeniu Społecznym “Polska Macierz Szkolna” w Grodnie został powołany pierwszy na Białorusi, a siódmy na świecie Lokalny Ośrodek Metodyczny Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”.


Staramy się nie tylko wyjść naprzeciw powszednim potrzebom polskiego środowiska oświatowego, lecz także przewidywać i zapobiegać niektórym zjawiskom negatywnym, przede wszystkim procesowi zatracania tożsamości narodowej w środowisku polskim. Temu celowi ma służyć nasz program „Kanon Wychowania Narodowego” łączący w systemie edukacyjnym najważniejsze wydarzenia historyczne, kulturalne i religijne oraz wybitne postacie w dziejach narodu i państwa polskiego.

Wielostronność naszej działalności potrzebuję zaangażowania wielu działaczy, nauczycieli, rodziców. To dzięki ich pracy jest możliwy rozwój szkolnictwa polskiego na Białorusi.

Prezes Stowarzyszenia „Polska Macierz Szkolna na Białorusi” Stanisław Sienkiewicz

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2