Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

NABÓR – 2022

UWAGA!!!

Instytucja Centrum Języka Polskiego i Kultury „Polska Macierz Szkolna”

ogłasza nabór uczniów klas 5-11 oraz młodzieży na 2022/2023 rok szkolny

od 20.07.2022 r.

 

Zasady przyjęcia:

1. Wypełnić ankietę w wersji elektronicznej

dla uczniów:

http://liceum2022.pmsgrodno.org

dla młodzieży:

http://kursy2022.pmsgrodno.org

2. Napisać podanie o przyjęcie do Centrum ( dla osób niepełnoletnich składa rodzic)

3. Złożyć następujące dokumenty: paszport ucznia + kserokopia lub świadectwo urodzenia +kserokopia

4. Podpisać umowę (paszport rodzica)

 

Godziny przyjęć dokumentów:

Poniedziałek – piątek od 9.00 do 19.00

Podania przyjmujemy od 20/07/2022 r. do 31/08/2022 r. pod adresem

Grodno, ul. Horodniczańska 40, p. 207.

Tel. : 55-90-53, 56-04-01.

 

ВНИМАНИЕ!!!

Учреждение Центр польского языка и культуры «Польска Матеж Школьна»

Объявляет набор учащихся 5 – 11 классов, а также молодежи на 2022/2023 уч.г.

 

Условия приема:

1. Заполнить электронную анкету для учащихся:

http://liceum2022.pmsgrodno.org

для молодежи:

http://kursy2022.pmsgrodno.org

2. Написать заявление о приеме в Центр (для несовершеннолетних заявление пишет родитель).

3. Иметь при себе следующие документы:

Паспорт учащегося + ксерокопия или свидетельство о рождении + ксерокопия.

4. Подписать договор (паспорт родителя)

 

График приема документов:

Понедельник – пятница с 9:00 до 19:00

Заявления принимаются с 20.07.2022г. по 31.08.2022г.

по адресу: г. Гродно, ул. Городничанская, 40, каб. 207.

Тел: 559053, 560401.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2