Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

SIŁACZKI Z GRODZIEŃSZCZYZNY

Tym zaszczytnym tytułem zwykle określamy nauczycielki, których tak jak i Stasię Bozowską, bohaterkę noweli Stefana Żeromskiego „Siłaczka”, cechuje ofiarna praca dla dobra i rozwoju społeczeństwa, a w naszym przypadku tą pracą społeczną jest nauczanie dzieci języka, kultury i tradycji polskich. To one w swojej pracy zawodowej dużo starań przykładają do zainteresowania dzieci nauką języka polskiego, podtrzymywania i rozwoju polskości wśród rodziców.

Służą temu różne projekty edukacyjne, w których realizację włączają się nie tylko dzieci, ale i rodzice, rodzeństwo, znajomi i przyjaciele. Wykorzystują nowoczesne aktywizujące metody nauczania, korzystają z idei przewodnich pedagogiki KLANZA. Wiele uwagi poświęcają wychowaniu poprzez samodzielną, ukierunkowaną przez nauczyciela pracę ucznia i jego umiejętność pracy w grupach, wykorzystują założenia pedagogiki Celestyna Freineta, szczególnie pracując nad wykorzystaniem ekspresji twórczej w rozwijaniu aktywności edukacyjnej dziecka. Na lekcjach zawsze znajdują czas na indywidualną pracę z uczniami, a zadania dydaktyczne są zróżnicowane pod względem poziomu znajomości języka polskiego oraz umiejętności komunikacyjnych dzieci. Zachęcają dzieci do czytania literatury polskiej i korzystania z polskiego księgozbioru w bibliotece.

Doskonalą i urozmaicają formy sprawdzania wiedzy uczniów na lekcji, wprowadzają działania parateatralne. Chętnie korzystają ze środków audiowizualnych i multimedialnych w nauczaniu języka polskiego. Dużo uwagi podczas zajęć poświęcają nauce ortografii, gramatyki, ćwiczeniom komunikacyjnym, zapoznają dzieci i młodzież z historią i kulturą Polski oraz jej bohaterami.

Swój warsztat pracy wzbogacają poprzez uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli języka polskiego, odbywających się jak w Polsce tak i na Białorusi, są stałymi uczestniczkami Wakacyjnej Szkoły dla Nauczycieli „ Kanon Wychowania Narodowego”.

To ich uczniowie aktywnie uczestniczą w konkursach ortograficznych, recytatorskich, małych olimpiadach z języka polskiego, festiwalach polskiej piosenki, zajmując w nich premiowane miejsca. Najlepsi uczniowie kontynuują naukę na wyższych uczelniach w Polsce . Ponadto organizują szkolne akademie i uroczystości z okazji polskich świąt narodowych dla uczniów, rodziców i społeczności polskiej, tworząc na te okazję wzruszające scenariusze. To one cieszą się szacunkiem i uznaniem wśród kolegów, a ich praca budzi podziw, szacunek i wolę dalszego działania.

Dlatego na wniosek Zjednoczenia Społecznego „ Polska Macierz Szkolna” Ministerstwo Edukacji Rzeczypospolitej Polskiej przyznało grupie nauczycieli z Grodzieńszczyzny zaszczytne odznaczenie – Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Medale zasłużonym nauczycielom w dniu 31 marca 2017 wręczył Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Jarosław Książek, który przybył na uroczystość wraz z Małżonką. Ceremonia odbyła się w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. Odznaczeni nauczyciele i gości wysłuchali koncertu, w programie którego znalazły się utwory polskich kompozytorów i poetów.

Na zakończenie Prezes PMS Stanisław Sienkiewicz podziękował nauczycielom za ich pracę na rzecz rozwoju oświaty polskiej na Białorusi, a Ministerstwu Edukacji RP za uhonorowanie naszych nauczycieli Medalem KEN.

Teresa Kryszyń

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2