Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Prezentacja książki

Prezentacja książki 29 stycznia w Centrum Edukacyjnym ZS PMS w Grodnie w ramach wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się prezentacja monografii „Kościół Katolicki na Białorusi 1939-1991 od zniszczenia do odrodzenia” dr hab. Edmunda Jarmusika z Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały.

Na wstępie rektor UTW Barbara Fustoczenko przywitała wszystkich zebranych na prezentacji oraz gości: ks. dra nauk teologicznych Józefa Makarczyka, prezesa ZS PMS Stanisława Sienkiewicza, dyrektora liceum ZS PMS Antoniego Pacenko. Przybliżyła sylwetkę głównego prelegenta dr hab. Edmunda Jarmusika, składając mu serdeczne gratulacje z uzyskania przez niego tytułu naukowego.

Prezentacja książki Monografia dr hab. Edmunda Jarmusika jest swoistym uwieńczeniem wieloletniej pracy naukowca i analizy dokumentów przechowywanych w archiwach w Grodnie, Warszawie, Białymstoku, Krakowie, Mińsku i Moskwie. Źródła archiwalne stanowią mocny i poważny fundament całej rozprawy naukowej. Jest on niepodważalnym źródłem historycznym, stanowiącym przedmiot do dalszych badań naukowych. Cenne są również wspomnienia uczestników i naocznych świadków wydarzeń. Autor monografii zbadał rolę i miejsce Kościoła rzymskokatolickiego w życiu historycznym, społeczno-politycznym i kulturowym Białorusi w latach 1939-1991. Interesowała go sytuacja i formy działalności Kościoła, wewnątrzkościelne związki i stosunki wzajemne, polityka państwowo-wyznaniowa w stosunku do Kościoła i jej realizacja.

Historia Kościoła katolickiego na Białorusi została podzielona na poszczególne etapy obejmujące okres II Wojny Światowej, okres zniewolenia i ucisku ze strony władz sowieckich, lata odwilży i odrodzenia i okres swobody. Osobne miejsce poświęcił autor monografii tematowi dotyczącemu życia religijnego ludności katolickiej.

Prezentacja książki Ciekawą prezentację monografii „Kościół Katolicki na Białorusi 1939-1991 od zniszczenia do odrodzenia” dopełnił recenzent rozprawy ks. dr Józef Makarczyk, proboszcz parafii Matki Bożej Anielskiej w Grodnie. Monografię dr hab. Edmunda Jarmusika określił on mianem podręcznika wiedzy o Kościele rzymskokatolickim na Białorusi. „Jest ona jedyną pozycją w globalnym ujęciu historii Kościoła na Białorusi, która jest oparta na konkretnych dokumentach i źródłach historycznych, tzw. „rodzynkach historycznych” – powiedział recenzent. Podziwiając odwagę autora ks. dr Józef Makarczyk polecał lekturę tej monografii i zachęcał jej autora do napisania kolejnych ciekawych pozycji.

Prezes Stanisław Sienkiewicz składając gratulacje dr hab. Edmundowi Jarmusikowi za podjęcie się tak odważnego tematu, nawiązał do swoich wspomnień, związanych bezpośrednio z działalnością Kościoła na Grodzieńszczyźnie. Opowiedział o uczestniczeniu jego rodziny w strajkach kościelnych i przeciwstawianiu się wiernych przekształceniu kościołów w magazyny dla zboża. Do gratulacji dołączył się również dyrektor liceum Antoni Pacenko. Prezentację zakończono dyskusją.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP