Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Prezentacja książki

Prezentacja książki 29 stycznia w Centrum Edukacyjnym ZS PMS w Grodnie w ramach wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się prezentacja monografii „Kościół Katolicki na Białorusi 1939-1991 od zniszczenia do odrodzenia” dr hab. Edmunda Jarmusika z Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały.

Na wstępie rektor UTW Barbara Fustoczenko przywitała wszystkich zebranych na prezentacji oraz gości: ks. dra nauk teologicznych Józefa Makarczyka, prezesa ZS PMS Stanisława Sienkiewicza, dyrektora liceum ZS PMS Antoniego Pacenko. Przybliżyła sylwetkę głównego prelegenta dr hab. Edmunda Jarmusika, składając mu serdeczne gratulacje z uzyskania przez niego tytułu naukowego.

Prezentacja książki Monografia dr hab. Edmunda Jarmusika jest swoistym uwieńczeniem wieloletniej pracy naukowca i analizy dokumentów przechowywanych w archiwach w Grodnie, Warszawie, Białymstoku, Krakowie, Mińsku i Moskwie. Źródła archiwalne stanowią mocny i poważny fundament całej rozprawy naukowej. Jest on niepodważalnym źródłem historycznym, stanowiącym przedmiot do dalszych badań naukowych. Cenne są również wspomnienia uczestników i naocznych świadków wydarzeń. Autor monografii zbadał rolę i miejsce Kościoła rzymskokatolickiego w życiu historycznym, społeczno-politycznym i kulturowym Białorusi w latach 1939-1991. Interesowała go sytuacja i formy działalności Kościoła, wewnątrzkościelne związki i stosunki wzajemne, polityka państwowo-wyznaniowa w stosunku do Kościoła i jej realizacja.

Historia Kościoła katolickiego na Białorusi została podzielona na poszczególne etapy obejmujące okres II Wojny Światowej, okres zniewolenia i ucisku ze strony władz sowieckich, lata odwilży i odrodzenia i okres swobody. Osobne miejsce poświęcił autor monografii tematowi dotyczącemu życia religijnego ludności katolickiej.

Prezentacja książki Ciekawą prezentację monografii „Kościół Katolicki na Białorusi 1939-1991 od zniszczenia do odrodzenia” dopełnił recenzent rozprawy ks. dr Józef Makarczyk, proboszcz parafii Matki Bożej Anielskiej w Grodnie. Monografię dr hab. Edmunda Jarmusika określił on mianem podręcznika wiedzy o Kościele rzymskokatolickim na Białorusi. „Jest ona jedyną pozycją w globalnym ujęciu historii Kościoła na Białorusi, która jest oparta na konkretnych dokumentach i źródłach historycznych, tzw. „rodzynkach historycznych” – powiedział recenzent. Podziwiając odwagę autora ks. dr Józef Makarczyk polecał lekturę tej monografii i zachęcał jej autora do napisania kolejnych ciekawych pozycji.

Prezes Stanisław Sienkiewicz składając gratulacje dr hab. Edmundowi Jarmusikowi za podjęcie się tak odważnego tematu, nawiązał do swoich wspomnień, związanych bezpośrednio z działalnością Kościoła na Grodzieńszczyźnie. Opowiedział o uczestniczeniu jego rodziny w strajkach kościelnych i przeciwstawianiu się wiernych przekształceniu kościołów w magazyny dla zboża. Do gratulacji dołączył się również dyrektor liceum Antoni Pacenko. Prezentację zakończono dyskusją.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2