Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Spotkanie z metodykiem

Spotkanie z metodykiem W dniu 24 listopada w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie odbyło się spotkanie metodyczne nauczycieli języka polskiego uczących w szkołach i przedszkolach w Grodnie. Celem spotkania było: poszerzenie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka polskiego, rozwijanie twórczej postawy nauczycieli i wymiana doświadczeń między nauczycielami.

Program spotkania składał sie z dwóch zagadnień metodycznych. Pierwsze dotyczyło pracy nauczyciela w zakresie kształtowania umiejętności czytania u dzieci w wieku 6-7 lat.  Nauczycielka Polskiej Szkoły w Grodnie mgr Lucyna Tawrel przedstawiła bardzo ciekawą prezentację, dotyczącą kompetencji czytelniczej dzieci. W formie warsztatowej omówiła propozycje i ćwiczenia przygotowujące dzieci w wieku 6-7 lat do nauki czytania, metody doskonalenia techniki czytania, przedstawiła także gry i zabawy dydaktyczne. Zwróciła uwagę na konieczność kształtowania postaw czytelniczych u dzieci, jak również na trudności, z którymi wiąże się nauka czytania. Bardzo istotny wpływ na rozwój dziecka ma jego stały kontakt z książką, spełnia ona wiele ważnych funkcji, m.in. wpływa na sferę poznawczą, wychowawczą, estetyczną. Budzenie więc zainteresowania książką, już od najmłodszych lat, ma niewątpliwie wielkie znaczenie i pozytywnie wpływa na wszechstronny rozwój dziecka.

Spotkanie z metodykiem Przedstawiając własne pomysły na skuteczne kształtowanie umiejętności czytania u dzieci, mgr Lucyna Tawrel podzieliła sie własnym doświadczeniem na przykładzie opracowanych kart pracy i innych pomocy dydaktycznych.

Kolejnym zagadnieniem, z którym zapoznali się nauczyciele była próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób język białoruski i rosyjski wpływa na przyswajanie języka polskiego. Tę część warsztatów poprowadziła dr Tatiana Biełocka, która opowiedziała o wykorzystywanych na lekcjach metodach prowadzących do konfrontacji języka polskiego, białoruskiego i rosyjskiego, a także sposobach radzenia sobie ze wspólnym dziedzictwem językowym. Nauczanie języka polskiego w słowiańskim środowisku językowym ma specyficzny charakter ze względu na interferencję języków pokrewnych. Niezbędnym elementem metodyki, uwzględniającej tę kwestię, jest analiza porównawcza języka polskiego z rosyjskim i białoruskim. To zestawienie jest konieczne w celu ustalenia punktów potencjalnej interferencji, leżącej u podłoża typowych błędów, jakie popełniają uczniowie podczas nauki języka polskiego na różnych poziomach nauczania. Nie mniej ważna jest analiza już popełnionych błędów.

W trakcie wykładu dr Tatiana Biełocka, aktywizując nauczycieli, zachęcała do wymiany doświadczeń i analizy dobrych praktyk, stosowanych przez uczestników spotkania na lekcjach języka polskiego.

Zaproponowała również pozycje książkowe, z których każdy nauczyciel może czerpać źródła pomysłów na urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych na różnych poziomach m.in.: „Co warto wiedzieć” i „Metodyka nauczania języków obcych”.

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli zakończyły się omawianiem spraw bieżących, przekazaniem różnych pomocy dydaktycznych oraz słodkim poczęstunkiem.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2