Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Pierwsze posiedzenie nowo wybranych władz Polskiej Macierzy Szkolnej

ImagePierwsze posiedzenie Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej wybranych w listopadzie na V Zjeździe ZS PMS odbyło się 13 stycznia 2013 roku. Posiedzenie było poświęcone podsumowaniu działalności Zjednoczenia za rok ubiegły i omówieniu najważniejszych zadań dla realizacji w bieżącej kadencji, zatwierdzeniu planu pracy na rok 2013, wyborom Zarządu Głównego PMS. Spotkanie poprowadził prezes Stanisław Sienkiewicz, który przedstawił najważniejsze kierunki działalności Zjednoczenia w nowej kadencji oraz stojące przed organizacją wyzwania. Wśród omawianych problemów, rozwiązanie których może znacznie ułatwić działalność organizacji, znalazły się: odbudowa współpracy z władzami jak z białoruskimi (kuratoria oświaty, komitet ds. mniejszości narodowych, departament ds. pomocy humanitarnej) tak i polskimi (MEN, MSZ, ORPEG i in.); działania na rzecz nadania oświacie polonijnej statusu równego ze statusem oświaty w Polsce, a tym samym pozyskanie nowego źródła pomocy finansowej dla placówek oświatowych na Białorusi; uporządkowanie spraw członkowskich i rejestracja oddziałów oraz szybkie reagowanie na potrzeby oświatowe mniejszości polskiej na Białorusi.

W planie pracy na 2013 rok znalazły się tradycyjne rozdziały mające jak wieloletnią tradycję: spotkania, konkursy, festiwale, olimpiady, tak i nowe pozycje: wydawanie własnych podręczników do nauki języka polskiego i czasopisma dla dzieci, festiwal piosenki polskiej i in.
Osobnym tematem stał się udział ZS PMS w Forum Oświatowym, które odbędzie się w czerwcu w Grodnie. Zaproponowano przygotowanie materiałów do dyskusji, przeprowadzenie ankietowania dzieci i młodzieży, a także nauczycieli. Następnym tematem poruszonym przez prezesa były obchody jubileuszu Liceum Społecznego ZS PMS, które są planowane na maj b.r. Liceum będzie się ubiegało o nadanie imienia Elizy Orzeszkowej. W tym celu planuje się przeprowadzeni e szeregu przedsięwzięć: konferencja poświęcona Elizie Orzeszkowej, porządkowanie miejsc pamięci słynnej pisarki, tydzień poświęcony Elizie Orzeszkowej w LS PMS, tradycyjny uroczysty koncert muzyki polskiej w hołdzie wielkiej grodniance.
W dalszych obradach członkowie Rady zastanawiali się, w jaki sposób organizacja może wpłynąć na obecną sytuację nauczania języka polskiego. Teresa Kryszyń podała informacje o stanie nauczania języka polskiego opierając się na wskaźnikach statystycznych i dzieląc się własnymi refleksjami. Ustalono m.in. konieczność współpracy z rodzicami, społecznością polską, poszukiwania nowych atrakcyjnych form nauczania języka polskiego jako czynników zwiększających motywację uczniów do pobierania nauki języka ojczystego, co niewątpliwie wiąże się z cyklicznym dokształcaniem nauczycieli tak na Białorusi jak i w Polsce.
W powstałej dyskusji poruszone były również sprawy dotyczące zaistniałych problemów nauczania języka polskiego w poszczególnych miejscowościach. Pozytywnym przykładem jest powstanie szkoły społecznej w Lidzie, gdzie staraniami Polskiej Macierzy Szkolnej wyposażono klasę przy parafii. Zwrócono uwagę na ścisłą współpracę z nauczycielami w Mohylewie i Witebsku.
Do spraw priorytetowych nowego Zarządu będzie należeć rejestracja oddziałów, w pierwszej kolejności miejskiego oddziału w Grodnie.
Po krótkiej przerwie członkowie Rady Programowej wznowili obrady. Wybrano Zarząd, w którego skład weszli: prezes Stanisław Sienkiewicz, Barbara Fustoczenko, Teresa Kryszyń, Antoni Pacenko, Romuald Wilczewski. Wybrano czterech wiceprezesów: Teresę Kryszyń, Antoniego Pacenko, Marynę Repkiną z Mińska i Romualda Wilczewskiego. Sekretarzem odpowiedzialnym ZS PMS została ponownie wybrana Barbara Fustoczenko.
Również zostały omówione sprawy członkowskie. Z listy członków skreślono osoby, które straciły kontakt z organizacją, zasłużonym zaś wieloletnim działaczom zmieniono status ze zwykłych członków na honorowych.

Image

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2