Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Otwarcie Centrum Edukacyjnego wspaniałym prezentem na 15-letni jubileusz PMS

Otwarcie Centrum Edukacyjnego wspaniałym prezentem na 15-letni jubileusz PMSSzanowni Państwo, Członkowie Polskiej Macierzy Szkolnej, Mieszkańcy Grodna!
Chcę podzielić się z Wami wielką radością, która spowodowana jest ukończeniem budowy i rychłym uroczystym otwarciem i poświęceniem własnego Centrum Edukacyjnego. Dzięki ludziom dobrej woli młodzież polska miasta Grodna otrzymała wspaniałą możliwość poznawania tajników języka ojczystego, historii i kultury w godnych warunkach, a wszyscy Polacy – swój drugi dom.

W 1996 roku założyliśmy Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna”, jego działalność objęła swoim zasięgiem całą Białoruś. Dla działaczy ZS PMS był to bardzo trudny czas. Zaczynaliśmy od zaciągania długów. Jednak idea budowy własnego ośrodka edukacyjnego towarzyszyła istnieniu organizacji od samego początku. Brak stałego miejsca uniemożliwiał realizację wszystkich planów, a także poszerzenie działalności i pełny rozwój organizacji.
Nie wiadomo jak sprawy potoczyłyby się, jeżeliby po otwarciu polskiej szkoły w Grodnie nie spotkalibyśmy pana Kazimierza Łukasza Żywuszko, działacza polonijnego, który przyjechał z dalekiej Australii w rodzinne strony. Pomysł jego przyjazdu zrodził się na wieść o otwarciu pierwszej po wojnie polskiej szkoły w Grodnie, przybył, żeby jakoś wspomóc rodaków.
Po krótkim czasie dostałem list od Pana Kazimierza, w którym dziękował on za opiekę w Grodnie i prosił, żeby przy okazji pobytu w Warszawie skontaktować się z Panem Stefanem Szwakopfem, który działał w zarządzie Fundacji im. Zygmunta Zaleskiego z Amsterdamu. Dzięki współpracy z Panem Stefanem Szwakopfem, a później z Panem Tomaszem Jackowskim mogliśmy liczyć na stałe dofinansowanie działalności Polskiej Macierzy Szkolnej przez tę zacną Fundację. Zaowocowało to również wybudowaniem wspaniałego budynku Centrum Edukacyjnego z dużym nakładem finansowym Fundacji im. Zygmunta Zaleskiego. Dzięki niej zdołaliśmy nie tylko wznieść mury, przykryć je dachem, ale nawet wstawić okna i drzwi wejściowe. Niestety czas nie był naszym sprzymierzeńcem. Gwałtownie rosły ceny na materiały i prace budowlane. Trzeba było szukać też innych sponsorów, aby prace przyspieszyć.
Niezawodnym partnerem Polaków na Białorusi było zawsze Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Jednak zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że Grodno i Białoruś uważane były przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Senat Rzeczpospolitej Polskiej za „przeinwestowane”. Negatywnie na nasze sprawy wpłynął podział Związku Polaków na Białorusi. Stosunki między Białorusią i Polską też były i są nienajlepsze. Decyzje, które Senat RP podejmował w naszej sprawie od 2005 roku były pozytywne, lecz wkrótce potem odwoływane. Było to zawsze przez nas rozumiane – Polacy na Białorusi nie stanęli murem w obronie swoich praw. Jednak nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy próbować kolejny raz.
Dobrą okazją do kontynuacji tematu była pierwsza wizyta u nowego prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ś.p. Marszałka Macieja Płażyńskiego. W sekretariacie zaproponowano mi termin spotkania, 30-minutowej rozmowy. Byłem w szoku, bo nie wiedziałem jak mam rozmowę poprowadzić, gdy tyle ważnych tematów trzeba było omówić i to w tak krótkim czasie. Ś.p. Marszałek Maciej Płażyński na szczęście okazał się doskonałym słuchaczem i był do spotkania dobrze przygotowany. Rozmowa trwała ponad dwie godziny. W efekcie Marszałek powiedział krótko: „Postaram się wam pomóc.”.
Oddając cześć ś.p. Marszałkowi Maciejowi Płażyńskiemu, który zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem można śmiało powiedzieć, że należał on do nielicznego grona polityków, którzy dotrzymywali danego nam słowa. Dzięki jego skutecznym zabiegom Senat RP skierował odpowiednie środki finansowe, które pozwoliły nam w krótkim czasie, na wysokim poziomie zakończyć prace budowlane. Bylibyśmy niewdzięczni, jeśli nie wspomniałbym w tym miejscu senatorów Łukasza Abgarowicza, Stanisława Gogacza, Andrzeja Szewińskiego oraz ś.p. Marszałek Krystynę Bochenek, którzy byli gorącymi orędownikami naszej sprawy. Pani Marszałek Krystyna Bochenek 21 marca 2010 roku zwiedziła plac budowy podczas pobytu w Grodnie przy okazji odbywającego się IV Dyktanda Polskiego na Białorusi. To był jej trzeci i niestety ostatni pobyt w Grodnie na inauguracji Polskiego Dyktanda …
Chcemy również podziękować Komitetowi Pomocy Polakom ze Wschodu z USA, jego prezesowi Franciszkowi Kosowiczowi, Stowarzyszeniu “Nazareth Familee” i Polskiej Misji Katolickiej we Francji, Stowarzyszeniu Grodnian im. Elizy Orzeszkowej z Warszawy, Radzie Miejskiej Białegostoku, Zofii Adamowicz z Los Angeles, Ragniedzie Kozłowskiej z Chicago, Gabrieli Cwojdzińskiej z Koszalina, Adamowi Zubrzyckiemu z Katowic, Kazimierzowi Wierzbickiemu z Chicago, Kazimierzowi Miszkiel z Londynu, profesorowi Sławomirowi Strumiło z Białegostoku, doktorowi Przemysławowi Czyżewskiemu z Białegostoku, Wojciechowi Majewskiemu z Poznania, Teresie Siedlar-Kołyszko z Krakowa, Wojciechowi Owsianowskiemu z Poznania, Polskiej Macierzy Szkolnej z Niemiec, Stanisławowi Silwanowiczowi z Łunny oraz wielu innym naszym sympatykom i ofiarodawcom, ludziom dobrej woli, którzy w różnoraki sposób wsparli budowę Ośrodka Edukacyjnego ZS PMS.
Należą się podziękowania wszystkim pracownikom Polskiej Macierzy Szkolnej za ich wyrzeczenia na korzyść budowania trwałego fundamentu pod przyszłą pracę organizacji. Podsumowując można powiedzieć bez zbytniej przesady, że powstanie Centrum Edukacyjnego w historycznym centrum Grodna jest przykładem ogromnej pozytywnej pracy w bardzo trudnych warunkach społeczno-ekonomicznych.
W tym roku przypada również 15. rocznica działalności Polskiej Macierzy Szkolnej na rzecz odrodzenia oświaty polskiej na Białorusi. Początki istnienia organizacji dla działaczy oraz naszych zwolenników – to bardzo trudny czas. Patrząc z perspektywy, gdy emocje tamtych wydarzeń ucichły, z satysfakcją można stwierdzić, że poszliśmy we właściwym kierunku chroniąc oświatę polską „parasolem” organizacji apolitycznej. Niestety, nawet dziś nie wszyscy rozumieją wagi reaktywowania Polskiej Macierzy Szkolnej dla społeczności i oświaty polskiej na Białorusi.
W tym jubileuszowym numerze przedstawiamy dorobek naszych zarejestrowanych oddziałów oraz naszych członków z terenu. Zarząd Główny ZS PMS realizował też bardzo intensywny program działalności według następnych kierunków:
1.    popularyzacja nauczania języka polskiego w środowiskach polskich,
2.    wszechstronna pomoc nauczycielom języka polskiego,
3.    działalność kulturalna ZS PMS na rzecz środowiska polskiego.
W celu popularyzacji nauczania języka polskiego Polska Macierz Szkolna corocznie jest organizatorem i współorganizatorem szeregu konkursów, przeglądów, festiwali wśród młodzieży szkolnej. Co roku były organizowane następujące przedsięwzięcia:
•    konkurs recytatorski im. Adama MIckiewicza „Kresy”,
•    konkurs recytatorski dla przedszkolaków „Bajeczki z mojej półeczki”,
•    konkurs ortograficzny,
•    konkurs historyczny „Dzieje Polski od zarania narodu do dziś”,
•    konkurs krasomówczy,
•    konkurs wiedzy o wybitnych Polakach ,
•    festiwal twórczości dziecięcej,
•    uczniowskie konferencje jubileuszowe ,
•    organizacja kolonii i półkolonii na terenie Białorusi z aktywną nauką języka polskiego i historii dla uczniów klas szkoły podstawowej,
•    organizacja szkoły wakacyjnej języka i kultury polskiej dla uczniów klas licealnych,
•    Ogólnokrajowe Polskie Dyktando,
•    Letnia szkoła dla młodzieży wiejskiej „Wyrównać szanse”,
•    program „Szansa dla maturzystów”,
•    konkurs literacki.
Pomoc nauczycielom realizowana była przez:
–    organizację konferencji metodycznych dla nauczycieli szkół i przedszkoli,
–    organizację lekcji pokazowych,
–    organizację letnich i jesiennych szkół pt. „Kanon wychowania narodowego”,
–    organizację międzynarodowych konferencji nauczycielskich z okazji okrągłych rocznic wybitnych Polaków, pochodzących z Kresów,
–    organizację ogółnorepublikańskich nauczycielskich konferencji problemowych,
–    pomoc w otrzymaniu stażów nauczycielskich w Polsce,
–    dokształcanie nauczycieli w trybie zaocznym w Punkcie Zamiejscowym Uniwersytetu Białostockiego,
–    wydawanie czasopisma metodycznego dla nauczycieli „Słowo Ojczyste”,
–    powielanie materiałów metodycznych w tym programów do nauki języka polskiego,
–    wydawanie sposobem kserograficznym lub drukarskim brakujących podręczników i zeszytów,
–    wyposażanie pracowni języka polskiego i literatury,
–    dystrybucję podręczników, literatury metodycznej i pięknej,
–    wyposażenie przedszkoli w pomoce dydaktyczne.
Wśród najważniejszych imprez kulturalnych należy wymienić Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina, Konkurs Śpiewaczy im. S. Moniuszki.
Stoją jednak jeszcze przed nami problemy nierozwiązane. Przede wszystkim fakt, że zanik świadomości narodowej w młodym pokoleniu skutkuje spadkiem ilości chętnych do nauki języka polskiego w szkołach państwowych. Zapisywanie dzieci na fakultatywną naukę języka polskiego powoduje późniejszy napływ uczniów do szkół społecznych. Organizacje polskie zaczynają mocno odczuwać braki lokalowe. W szkołach nie ma też nowoczesnych podręczników i dobrych programów do nauki polskiego. Jest nad czym pracować.

Otwarcie Centrum Edukacyjnego jest wspaniałym prezentem na 15-letni jubileusz Polskiej Macierzy Szkolnej od naszych sponsorów: Fundacji im. Zygmunta Zaleskiego z Amsterdamu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, wielu ludzi wielkiego serca. Wszystkim składamy nasze gorące podziękowania.
Naszym marzeniem jest, żeby to wspaniałe Centrum w historycznym sercu Grodna stało się trwałym fundamentem dla rozwoju polskości na naszych terenach. Miejscem, gdzie nie tylko my współcześni, ale i następne pokolenie Polaków będą mogły pielęgnować język ojczysty, promować tradycje i aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym całej polskiej społeczności zamieszkałej na Białorusi.
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2