Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Dzieje Polski

Regulamin konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie w wieku 15-17 lat, mieszkający na Białorusi, którzy posługują się poprawną polszczyzną i posiadają umiejętność pisania po polsku, znają historię polski oraz swojego regionu.

Konkurs odbywa się w trzech etapach:
Pierwszy etap – zaoczny. Pytania publikujemy w Słowie Ojczystym, dostępne są również w siedzibie PMS. Na odpowiedzi czekamy do 20 lutego 2011.
Drugi etap – zaoczny. Osoby, które zdobędą wymagana ilość punktów w pierwszym etapie, otrzymają zestawy pytań pocztą. Na odpowiedzi czekamy do 20 marca 2011 roku.
Trzeci etap – 20 osób, które uzyskają największą ilość punktów w drugim etapie zostanie zaproszonych do udziału w finale konkursu w siedzibie PMS.
Uczestnicy finału w obecności jury będą musieli wykazać się znajomością historii Polski i swojego regionu.
Odpowiedzi do pierwszego etapu prosimy nadsyłać lub dostarczać osobiście na adres:
230023 Grodno, ul. Budionnego 48A, ZS Polska Macierz Szkolna, Konkurs Historyczny.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i książkowe.
GDAND PRIX konkursu – indeks studenta Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej wraz ze stypendium bez egzaminów wstępnych.

PYTANIA KONKURSOWE
1.    Podkreśl właściwą odpowiedź:
a)    Wojciech Sławnikowic – polski dowódca w bitwie pod Cedynią czy pierwszy polski święty.
b)    Thietmar – niemiecki biskup i kronikarz czy misjonarz nawracający Prusów na chrześcijaństwo.
c)    Bezprym – autor Roczników Gdańskich czy brat Mieszka II
d)    Henryk Brodaty – zginął w bitwie pod Legnicą czy złożył hołd lenny cesarzowi Konradowi II
e)    Albrecht Hohenzollern – złożył hołd lenny królowi Polski czy dowodził w bitwie pod Koronowem
2.    Podaj w czasach, których władców kronikarze tworzyli swe kroniki:
a)    Ibrahim ibn Jakub ………………………………………………………
b)    Thietmar ……………………………………………….
c)    Anonim tzw. Gall ………………………………………………………..
d)    Wincenty Kadłubek ……………………………………………………
e)    Janko z Czarnkowa ………………………………………………………
f)    Jan Długosz …………………………………………………………
3.    Dopasuj władców do wydarzeń:
Bolesław Krzywousty, Mieszko I, Zygmunt II August, Bolesław Śmiały, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło,
a)    Chrzest Polski ………………………………………
b)    Zabójstwo bp Stanisława …………………………..
c)    Obrona Głogowa ……………………………………
d)    Utworzenie Akademii Krakowskiej ………………..
e)    Unia w Krewie ………………………………………
f)    Unia lubelska ………………………………………..
4.    Dopasuj postaci do powieści Henryka Sienkiewicza:
Azja Tuhajbejowicz, Andrzej Kmicic, Zbyszko z Bogdańca, Iwan Bohun
a)    Krzyżacy …………………………………………..
b)    Ogniem i Mieczem ……………………………………………
c)    Potop …………………………………………..
d)    Pan Wołodyjowski ………………………………………..

5.    Podaj daty wyboru na Króla Polski władców z dynastii Wazów:
a)     …………………….…  Zygmunt III Waza
b)    ………………………..  Władysław IV
c)    …………………………  Jan Kazimierz
6.    Podkreśl bitwę, która nie odbyła się w czasie powstania kościuszkowskiego:
a)    Bitwa pod Racławicami
b)    Bitwa pod Wawrem
c)    Bitwa pod Maciejowicami
7.    Dopasuj partie do przywódców:
PPS, PSL, endecja
a)    Roman Dmowski
b)    Józef Piłsudski
c)    Wincenty Witos
8.    Rozszyfruj skróty z okresu międzywojennego:
a)    COP …………………………………………………………….
b)    ND (endecja) ………………………………………………
c)    BBWR …………………………………………………………
9.    Podkreśl dowódcę, który nie walczył w czasie kampanii wrześniowej:
a)    Władysław Raginis
b)    Tadeusz Kutrzeba
c)    Jan Kiliński
d)    Henryk Sucharski
10.    Podaj imię i nazwisko ostatniego żołnierza kampanii wrześniowej i pierwszego partyzanta II wojny światowej
…………………………………………………………………………….
11.    Podkreśl bitwy w których brały udział oddziały polskie
a)    Bitwa o Anglię
b)    Bitwa o Monte Cassino
c)    Bitwa pod Lenino
d)    Bitwa o Moskwę
12.    Podkreśl, które z określeń stosujemy do wydarzeń politycznych mających miejsce w Polsce w 1956 roku
a)    Poznański czerwiec
b)    Stan wojenny
c)    Pierestrojka
13.    Co oznaczają skróty:
PO …………………………………………………………………
PiS ………………………………………………………………..
PJN ……………………………………………………………….
14.    Polski parlament składa się z dwóch izb, podaj jak się one nazywają:
a)    …………………………………………..
b)    …………………………………………..
15.    Kto obecnie sprawuje urząd:
a)    Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej …………………………………………………………………………
b)    Premiera Rzeczypospolitej Polskiej …………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………
Klasa ………………. Szkoła ……………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………………………..
Telefon ………………………………………………. E-mail ………………………………………………….

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2