Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Słowo Ojczyste pismo metodyczne ZS PMS

Słowo Ojczyste pismo metodyczne  ZS PMS Czternaście lat temu, 27 października 1997 r., zostało zarejestrowane przez Państwowy Komitet Druku Republiki Białorusi czasopismo Słowo Ojczyste, założone przez organizację społeczną Polska Macierz Szkolna.

Przed rejestracją własnego czasopisma stowarzyszenie miało już doświadczenie w wydawaniu pisma metodycznego dla nauczycieli języka polskiego. Z udziałem Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” był wydawany w Polsce biuletyn pt. „My i Szkoła”, który później wszedł jako część tematyczna do miesięcznika Słowo Ojczyste. Redaktorem naczelnym pisma był Antoni Pacenko, a składzie redakcji pracowali: Andrzej Pisalnik, Aleksander Mamul, Tatiana Biełocka.

W 1998 r. w Polsce i na całym świecie obchodzono 200-lecie urodzin Adama Mickiewicza. Polska Macierz Szkolna była zaangażowana w realizację tych obchodów na terenie Białorusi. Dlatego kolejny czwarty numer Słowa Ojczystego poświęcono tematyce mickiewiczowskiej z powodzeniem wykorzystywanej na lekcjach w szkole. Jak się okazało, popularność tego numeru zadecydowała o tym, jaka powinna być treść pisma polskiej organizacji oświatowej na Białorusi. Poza tym redakcja Słowa Ojczystego nieoczekiwanie” otrzymała list od znanego na całym świecie białorutenisty – Adama Maldzisa, w którym to profesor bardzo wysoko ocenił merytoryczną jakość tekstów i popierał właśnie taki profil nowo powstałego pisma oświatowego. Pismo zaprenumerowały biblioteki uniwersyteckie w Grodnie i Mińsku. Zasadnicze zmiany wprowadzono od piątego numeru pisma. Dotyczyły one składu redakcji, następnie tekstów pisanych w języku polskim oraz szaty graficznej. Pismo Słowo Ojczyste stało się ważną pomocą o charakterze metodycznym dla nauczycieli języka polskiego, za którego pośrednictwem Polska Macierz Szkolna chciała szerzej realizować swoją działalność.

Nowy sukces pisma niewątpliwie można przypisać Tatianie Biełockiej – redaktor naczelnej miesięcznika.  

Nowa formuła pisma została zauważona i doceniona przez jego fundatorów. Redakcja otrzymała niezbędne środki finansowe i Słowo Ojczyste zaczęto drukować w kolorowej okładce w miejscowej drukarni.

Opieranie się na potrzebach i propozycjach czytelników stało się główną zasadą pisma. Dlatego co miesiąc pracownicy redakcji uczestniczyli w spotkaniach metodycznych nauczycieli organizowanych przez PMS w różnych rejonach na terenie całej Białorusi. Ze spotkań tych wyrosła świadomość, że nauczyciele w swojej pracy potrzebują nowej metodyki nauczania języka polskiego. Bowiem dla większości Polaków mieszkających na Białorusi w skutek aktywnych procesów depolonizacji język polski otrzymał status obcego.

Materiały metodyczne Słowa Ojczystego są podawane pod kątem nauczania języka polskiego jako obcego. Bardzo pomocne stały się kontakty z placówkami dyplomatycznymi RP w Grodnie i w Mińsku. Cały czas była odczuwana fachowa pomoc ze strony CODNu. Grażyna Wiśniewska, metodyk z Lublina, należała do stałych autorów pisma. Duży wpływ na nową koncepcję pisma mieli Marta i Jerzy Kowalewscy, nauczyciele z Polski, którzy w latach 1998-2003 pracowali w Liceum PMS. Ich publikacje podniosły poziom pisma i wypełniły pewną lukę w materiałach metodycznych opartych na doświadczeniu zdobytym podczas prowadzenia zajęć z grodzieńską młodzieżą i dorosłymi. Stałym autorem był również nauczyciel języka polskiego z Borysowa Anatol Sawicz, który systematycznie nadsyłał materiały z konspektami zajęć,  dzieląc się swoim doświadczeniem na łamach pisma.

Większość osiągnięć redakcja zawdzięcza zaangażowaniu pracowników Polskiej Macierzy Szkolnej, którzy od początku nieśli pomoc tak techniczną jak i merytoryczną.

Obecnie Słowo Ojczyste jest redagowane przez dwuosobowy zespół: dr Irenę Czerniak (redaktor naczelna) i mgra Włodzimierza Lawszuka (skład i łamanie).

Pismo jest wydawane z pomocą finansową Senatu RP i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

95 proc. prenumeratorów Słowa Ojczystego to nauczyciele szkół i przedszkoli, prowadzący lekcje języka polskiego w różnych formach wykładowych, tzn. jako przedmiot, kółko lub fakultet. Każde wydanie Słowa, które dociera do nauczyciela ma od 5 do 20 dodatkowych odbiorców, którymi są uczniowie.

W czasopiśmie niezmiennie dominuje problematyka metodyczna. Materiały prezentowane są w atrakcyjnej formie ułatwiającej ich praktyczne wykorzystanie. Słowo zamieszcza również teksty o charakterze historycznym, społeczno-kulturalnym, etycznym, a także refleksje i opinie związane z życiem codziennym.

Słowo Ojczyste jako środek przekazu informacji, ma za zadanie podtrzymywać poczucie jedności polskiej wspólnoty nauczycielskiej. Jest otwarte na kontakty ze wszystkimi i dąży do skupienia wokół siebie ludzi, którzy mogliby profesjonalnie i kompetentnie okazać pomoc nauczycielom i wychowawcom.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2