Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

KONKURS DLA DZIENNIKARZY O NAGRODĘ MARSZAŁKA SENATU

Senat RP ogłosił rok 2010 Rokiem Demokracji Lokalnej. Od dwudziestu lat jesteśmy świadkami odżywania więzi lokalnych i regionalnych. Choć żyjemy w globalnej wiosce jesteśmy związani z miejscem urodzenia, edukacji, zamieszkania, pracy. Naszą Małą Ojczyznę często obdarzamy sentymentem. Źródłem siły Małych Ojczyzn są samorządy lokalne i regionalne, przywracane obywatelom od 1990 roku. Ich aktywność jest przejawem determinacji Polaków w dążeniu do budowania demokratycznego ustroju, opartego na fundamentach społeczeństwa obywatelskiego. Utworzenie instytucji samorządowych, a więc przekazanie wspólnotom lokalnym istotnych uprawnień przypisanych dotąd urzędom centralnym – dało obywatelom wiarę we własne siły oraz możliwości wpływania na rozwój ich Małych Ojczyzn.

Odtworzenie samorządu gminnego i powiatowego oraz powołanie samorządów wojewódzkich wywołało niespotykane wcześniej zaangażowanie społeczeństwa w kształtowanie i rozwój ich Małych Ojczyzn. Dzięki temu możliwy okazał się sukces odrodzonego samorządu, który stał się oparciem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Osiągnięcia terytorialnych wspólnot samorządowych w dziedzinie tworzenia więzi społecznych i odrabiania cywilizacyjnych zaniedbań okazały się szczególnym wkładem w budowę nowego ładu demokratycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stworzyło Polakom przebywającym czasowo w krajach Unii możliwość pracy w samorządach lokalnych. Polacy mogą wybierać i być wybierani do lokalnych władz. Przywilej ten pozwala uczyć się demokracji lokalnej, ale też aktywnie w niej brać udział.

W związku z uchwałą Senatu RP o ogłoszeniu roku 2010 ROKIEM DEMOKRACJI LOKALNEJ Kancelaria Senatu ogłasza konkurs o Nagrodę Marszałka Senatu RP pt.:

MAŁA OJCZYZNA – TO PRZESTRZEŃ, KTÓRĄ KSZTAŁTUJEMY I KTÓRA NAS UKSZTAŁTOWAŁA

Celem konkursu jest pokazanie możliwości wpływania na otaczający świat i środowisko poprzez zaangażowanie się obywateli w działalność samorządową. Dotyczy to zarówno odrodzonych samorządów w Polsce, ale także włączenia się obywateli polskich w działalność na rzecz lokalnych społeczności poza granicami kraju w państwach Unii Europejskiej a także w innych krajach, w których żyją i pracują Polacy.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne i dyplomy uznania.

W konkursie mogą wziąć udział dziennikarze mediów polskich i polonijnych (prasy, radia, telewizji, portali internetowych). Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie materiału dziennikarskiego lub wyemitowanie programu od początku 2010 roku do 15 sierpnia 2010 roku i przesłanie tych materiałów do 25 sierpnia 2010 roku na adres:

Gabinet Marszałka Senatu, Kancelaria Senatu, pok. 209, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "Konkurs dla dziennikarzy"

 Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU DLA DZIENNIKARZY POLSKICH I POLONIJNYCH

O NAGRODĘ MARSZAŁKA SENATU

na publikacje związane z ogłoszeniem przez Senat RP

Roku 2010 Rokiem Demokracji Lokalnej

"Mała Ojczyzna to przestrzeń, którą kształtujemy i która nas ukształtowała"

§ 1.Celem konkursu jest pokazanie możliwości wpływania na otaczający nas świat i środowisko poprzez zaangażowanie się obywateli w działalność samorządową. Chodzi o pokazanie jak ludzie organizując się i działając na rzecz określonej wspólnoty sprzeciwiają się apatii, bezradności, zmieniają swoje środowisko, poprawiają warunki życia i pracy, potrafią mobilizować innych wokół wytyczonych celów. Dotyczy to zarówno odrodzonych samorządów w Polsce, ale także włączenia się obywateli polskich w działalność na rzecz lokalnych społeczności poza granicami kraju w państwach Unii Europejskiej, a także innych krajach, w których żyją i pracują Polacy.

§ 2.W konkursie mogą wziąć udział dziennikarze pracujący w krajowych i polonijnych gazetach i w czasopismach, rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, internetowych portalach realizujących programy dla Polonii, a także współpracownicy tych redakcji.

§ 3.Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie pracy lub wyemitowanie programu od początku 2010 r. do 15 sierpnia 2010 r i przesłanie dwóch kopii pod adresem organizatora do 15 sierpnia br. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w trakcie XVIII Światowego Forum Mediów Polonijnych 14 września 2010 r w Poznaniu.

Prace powinny odpowiadać następującym kryteriom:

a.    treść publikacji powinna być zgodna z celem konkursu,

b.    forma pracy dowolna (esej, rozprawka, reportaż, wywiad),

c.    kopie tekstów prasowych, audycji radiowych lub programów telewizyjnych powinny być opatrzone pseudonimem, a dane autora umieszczone w osobnej kopercie, znajdującej się w przesyłce,

d.    prace mogą składać dziennikarze (autorzy) lub redakcje,

e.    prace powinny być opublikowane w języku polskim,

f.    jeśli jeden autor chce przesłać więcej prac konkursowych, każda musi być opatrzona odrębnym pseudonimem i nadejść w odrębnej przesyłce,

g.    prace oceni Kapituła konkursu złożona z przedstawicieli środowiska językoznawców, dziennikarzy, senatorów.

§ 4.

Nagrody:

I nagroda – 6000 zł

II nagroda – 4000 zł

III nagroda – 3000 zł

Wyróżnienia (2) x1000 zł

Kapituła ma prawo do innego podziału nagród, w zależności od jakości, ilości i rodzaju nadesłanych prac konkursowych.

Prace należy przesłać na adres:

Kancelaria Senatu

Gabinet Marszałka – pok.209,

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

z dopiskiem na kopercie "Konkurs dla dziennikarzy"

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2