Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Konkurs Recytatorski „Miejsce na wiersz”

Choćbyś gwiazdy znał na niebie
Jeszcze musisz znać… sam siebie.
Maria Konopnicka  

 
Szanowni Państwo.
Drodzy Młodzi Przyjaciele.

             
Zapraszamy Państwa do udziału w VII Konkursie Recytatorskim „Miejsce na wiersz”. Honorowy Patronat nad Konkursem objął – Starosta Łomżyński Krzysztof Kozicki Cieszymy się bardzo, że będziemy mogli spotkać się po raz kolejny na   Święcie Poezji w Grodzie nad Narwią. Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież szkół gimnazjalnych i szkół średnich  z Mazowsza, Kurpi i Podlasia. Zapraszamy również młodzież polskich szkół na Litwie, Łotwie, Estonii, Białorusi i Ukrainie. Recytatorzy do konkursu przygotowują dwa utwory poetyckie Autorów swojego Regionu. W 2010 roku mija setna rocznica śmierci Marii Konopnickiej. Mamy nadzieję, ze młodzi artyści włączą do konkursowego repertuaru wiersze Tej  Wielkiej Poetki.

Koncert finałowy odbędzie się 7 maja 2010 roku w Klubie Garnizonowym w Łomży.  Zapraszamy Państwa do wspólnych wędrówek po  Krainie Poezji.  Do zobaczenia na poetyckim święcie w Łomży.

                                                                             Z wyrazami szacunku

                                          Prezes Zarządu

                                                                                                   Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

                                                                                                Oddział  w  Łomży

                                                                                              Hanka  Gałązka
            Łomża:   marzec – maj  2010r

Choćbyś gwiazdy znał na niebie
Jeszcze musisz znać… sam siebie.
Maria Konopnicka

R  E  G  U  L  A  M  I  N

VII   KONKURSU  RECYTATORSKIEGO

MIEJSCE  NA  WIERSZ    2010
                         
   1.   Konkurs recytatorski  jest  imprezą    otwartą.   Do udziału w konkursie

                      z a p r a s z a m y    młodzież   szkół gimnazjalnych i  szkół   średnich .              

           2.        Re p e r t u a r      konkursowy:   Każdy recytator do finałowego koncertu przygotowuje     

                      dwa  utwory poetyckie Autorów swojego Regionu.  W 2010 roku przypada setna rocznica

                      śmierci Marii Konopnickiej. Prosimy o włączenie do repertuaru poezji  Tej Wielkiej Poetki.

           3       Do konkursu zapraszamy młodzież szkół polskich z Estonii, Litwy, Łotwy, Białorusi  

                     i Ukrainy.  Polską Szkołę  tych krajów może reprezentować trzech recytatorów.

           4.      W  koncercie finałowym  Szkołę  reprezentować może  dwóch  recytatorów – laureatów

                    eliminacji środowiskowych.  Eliminacje   powinny  odbyć się do 23 kwietnia  2010 r.                                                                                                                     
           5.     Zgłoszenia  należy nadsyłać w terminie  do   30 kwietnia   2010  roku  tylko  na   załączonym

                   druku    (w załączeniu lub  na stronie  internetowej:          www..lomza24.info

      6.     Zgłoszenia przesyłamy na adres  organizatorów:

                    „KONKURS  LOGOS”   Klub Garnizonowy

                 Al.  Legionów 133            18-401  Ł o m ż a   3

      7.      KONCERT  FINAŁOWY   VI   KONKURSU  RECYTATORSKIEGO   

               „MIEJSCE  NA  WIERSZ”   ODBĘDZIE SIĘ 7  MAJA   2010  ROKU        

               W KLUBIE   GARNIZONOWYM  ŁOMŻA.    OTWARCIE KONKURSU GODZINA 10,00

   8. Recytatorzy i Opiekunowie  na konkurs  recytatorski przyjeżdżają  na koszt Placówki   delegującej.                                                                                                       

                  

          9      Wszyscy recytatorzy koncertu finałowego otrzymają pamiątkowe dyplomy, najlepsi wykonawcy

                 uhonorowani będą nagrodami i upominkami.  Nauczyciele – instruktorzy otrzymają pamiątkowe               

                 dyplomy za przygotowanie młodzieży do konkursu.

         10    Recytatorów oceniać  będzie cztero-osobowe jury. Skład jury ogłosimy w dniu otwarcia imprezy.

                  

  11. Szczegółowe informacje o konkursie uzyskać można telefonicznie:

                   Stowarzyszenie „Wspólnota Polska    

                   tel:   086 216-75-31.          e-mail:  wspolnota-polska@lomza.com

                  Stowarzyszenie Kultury i Oświaty „LOGOS”

                   tel:   0694-509-173          e-mail:   logoslomza@wp.pl  
       

  12. Bardzo prosimy o przysyłanie  zgłoszeń  konkursowych  w wyznaczonym terminie, prosimy,

                    o czytelne wypełnianie kart zgłoszeń     

O r g a n i z a t o r z y

…………………………….dnia…………………2010
                                           
         ………………………………… …….                          

              Pieczątka Szkoły
 

ZGŁOSZENIE   DO

VII   KONKURSU  RECYTATORSKIEGO

„MIEJSCE  NA  WIERSZ” –  2010
 
 

      Imię  i nazwisko Recytatora         ………………………………………………………………….

      Adres do korespondencji            ………………………………………………………………….

                                                             ………………………………………………………………..

      Tel. Kontaktowy Nauczyciela      ……. – ………………………….

      – Instruktora
       

                                                            R  e  p  e  r  t  u  a  r :
       

      1.   Autor.                                  ………………………………………………………………..

            

            Tytuł wiersza                      ………………………………………………………                                                     

                                                         

      2     Autor                                   …………………………………………………….

            Tytuł  wiersza                     ………………………………………………………                  
       

                                                         

                                                                                               ………………………………………

                                                                                                          Podpis recytatora

      Imię  i nazwisko Nauczyciela / inst..

      ………………………………………………….

      /proszę  o czytelne wpisanie/

                              

                                                                                           ………………………………………

                                                                                 Podpis Instruktora lub

                                                                                 Dyrektora Szkoły

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2