Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

TWÓRCZOŚĆ ELIZY ORZESZKOWEJ W PRZESTRZENI ESTETYCZNEJ WSPÓŁCZESNOŚCI

Naukowo-dydaktyczne Centrum koordynacyjne „Międzynarodowy Instytut Adama Mickiewicza”, Katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu imienia Janki Kupały w Grodnie oraz Instytut Slawistyki RAN, Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ZS „Polska Macierz Szkolna” uprzejmie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej.

Zgłoszenie i dodatkowa informacja

TWÓRCZOŚĆ ELIZY ORZESZKOWEJ

W PRZESTRZENI    ESTETYCZNEJ WSPÓŁCZESNOŚCI

 Konferencja odbędzie się w dniach 17 – 18 maja 2010 roku.

Niniejsza konferencja stanowi pierwsze przedsięwzięcie naukowe Naukowo-dydaktycznego Centrum koordynacyjnego „Międzynarodowy Instytut Adama Mickiewicza”, które powstało według zarządzenia Rektora Uniwersytetu imienia Janki Kupały w Grodnie JM E.Rowby z dnia 26. 10. 2009 г. № 1135 w ramach Katedry Filologii Polskiej.

 Konferencja jest poświęcona następującym zagadnieniom:

  •     Twórczość  Elizy Orzeszkowej i współczesna kultura światowa;
  •     Wpływy twórczości Elizy Orzeszkowej na rozwój języków i literatur słowiańskich;
  •     Grodno i ziemia nadniemeńska w twórczości Elizy Orzeszkowej;
  •     Współczesna interpretacja twórczości Elizy Orzeszkowej;
  •     Elizie Orzeszkowej w hołdzie: nauka białoruska, rosyjska i polska.

Języki robocze konferencji: białoruski, rosyjski, polski.

Czekamy na zgłoszenia udziału w konferencji do dnia 10 marca 2010 roku. Zgłoszenia prosimy kierować pod adres: S.Musijenko, Komitet Organizacyjny, Katedra Filologii Polskiej Państwowego Uniwersytetu imienia Janki Kupały,   230023 Grodno, ul. Lenina 32, Białoruś
tel. (0152) 77-00-55 e-mail: musijenko@grsu.by ; musijenko@list.ru
Opłata konferencyjna wynosi 10 EUR.

Wymagania do tekstu referatu:
1)    objętość do 10 stron przez 1,5 interwału czcionką Times New Roman 14 w programie Word 7.0 (*.doc);
2)    pierwsza linijka – imię i nazwisko autora, druga – miasto, trzecia – TYTUŁ REFERATU.
3)    przypisy przez numerowany spis literatury:  np. w tekście [1, s. 45]
oznaczają: 1 –  numer cytowanej książki w spisie literatury, 45 – strona w książce. Wzorzec opisu źródła w spisie literatury podanym na końcu referatu:
1. Paszek, J. Kryształowo spokojne zmysły (Maria i Marta Elizy Orzeszkowej) / J.Paszek // Studia o twórczości Elizy Orzeszkowej / pod red. J.Paszka. – Katowice: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1989. – Nr 1058. – S. 7–22.
4)    prosimy o wykorzystywanie cudzysłowu drukarskiego: «»;
5)    wydruk i wariant elektroniczny w Word 7.0. (*.doc) należy oddać do Komitetu Organizacyjnego podczas Konferencji;
6)    w nazwie plików prosimy używać wyłącznie liter alfabetu łacińskiego (bez polskich).
Planujemy publikację materiałów konferencji, więc przestrzeganie wymagań formalnych pozwoli na szybsze przygotowanie materiałów do druku.
Uprzejmie prosimy o następujące dane dla wyrobienia wiz w placówkach dyplomatycznych Białorusi na terenie Polski: imię i nazwisko; data i miejsce urodzenia; numer paszportu, gdzie, przez jaki urząd i kiedy został wydany, termin ważności; adres zamieszkania, miejsce pracy, posada i stopień naukowy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji. Łączymy wyrazy szacunku i pozdrowienia.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego,
Kierownik Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu Grodzieńskiego
prof., dr hab. Swietłana Musijenko
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2