Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

STATUT KLUBU STUDENTÓW POLSKICH

My, studenci polskich pochodzenia, zrzeszeni w Klubie Studentów Polskich w Grodnie, poprzez uchwalenie danego Statutu, zobowiązujemy się do przestrzegania zawartych w nim zasad.

Celem sporządzenia danego statutu, jest nadanie mocy prawnej wszystkim przedsięwzięciom organizowanym przez Klub Studentów Polskich w Grodnie.

Rozdział 1

Informacje ogólne

Klub Studentów Polskich w Grodnie (dalej Klub), został utworzony w 2004 roku. Od chwili założenia Klubu do września 2007 roku używano nazwy Klub Stypendystów Fundacji Semper Polonia. We wrześniu 2007 roku nazwę zmieniono na Klub Studentów Polskich w Grodnie. 
Klub jest organizacją niezależną i działa przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie z siedzibą przy ul. Budionnego 48 A.

Opiekunami merytorycznymi Klubu są: Fundacja Semper Polonia, Polska Macierz Szkolna na Białorusi oraz Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie. 
Czas działlności Klubu jest nieokreślony. 

Rozdział 2

Cele i założenia Klubu

Celem Klubu jest

 • wspieranie studentów polskiego pochodzenia;
 • nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami polonijnymi i studenckimi;
 • wspieranie inicjatyw studentów polskiego pochodzenia;
 • działania na rzecz środowiska polonijnego;
 • kreowanie dobrego wizerunku Polski.

Rozdział 3

Członkostwo w Klubie

 1. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z chwilą wypełnienia formularza i rozpatrzeniem kandydatury podczas posiedzenia Zarządu. Po zaakceptowaniu kandydatury przez członków Zarządu, kandydat jest uważany za pełnoprawnego członka Klubu.
 2. Członkami Klubu mogą być byli oraz obecni studenci polskiego pochodzenia.
 3. Członkowie Klubu są zobowiązani do czynnego udziału w przedsięwzięciach Klubu oraz do przestrzegania zasad panujących w Klubie.
 4. Członkowie Klubu są zobowiązani do uiszczania składek członkowskich.
 5. Członkowie Klubu mają prawo do korzystania z mienia Klubu, brać udział we wszelkich przedsięwzięciach Klubu oraz mają prawo wybierania i być wybranym do władz Klubu.
 6. Za systematyczne opuszczanie przedsięwzięć organizowanych z ramienia Klubu lub przekraczanie zasad obowiązujących członków Klubu, Zarząd ma prawo zawiesić członkostwo w Klubie do wykluczenia z listy członków włącznie.
 7. Członkowie Klubu nie mają prawa występować w imieniu Klubu bez uprzedniej zgody Prezesa Klubu.

Rozdział 4

Władze Klubu i zasady ich działania

Władzami Klubu są:

 • Walne Zgromadzenie Członków Klubu;
 • Zarząd Klubu, który składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i dwóch członków;

Wybory władz Klubu:

 • władze Klubu są wybierane głosowaniem tajnym członków Klubu podczas Walnego Zgromadzenia Członków Klubu;
 • podczas wyborów, każdy członek Klubu ma taką samą ilość głosów, ilu członków Zarządu jest wybieranych, przy tym na jedną kandydaturę może oddać tylko jeden głos;
 • kandydaci na prezesa muszą być aktualnymi studentami oraz posiadać co najmniej półtoraroczne doświadczenie czynnego udziału w działalności Klubu. Lista kandydatur jest określana przez ustępujący Zarząd Klubu.
 • Kandydaci na członków Zarządu muszą być aktualnymi studentami oraz posiadać co najmniej półroczne doświadczenie czynnego udziału w działalności Klubu, potwierdzone przez aktualnego Prezesa Klubu lub poprzedniego Prezesa Klubu.
 • Spośród wybranych członków Zarządu, Prezes wybiera wiceprezesa oraz sekretarza.

Zarząd Klubu ma prawo:

 • występować w imieniu członków Klubu;
 • decydować w sprawach bieżących

Głównym założeniem Zarządu jest realizacja programu Klubu.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 • Dany Statut obowiązuje od momentu jego uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu. Statut uchwala się poprzez głosowanie zwykłą większością głosów 0 50% + 1 głos.
 • Zmiany w danym Statucie mogą być inicjowane przez zarząd Klubu lub przez grupę członków, ilość której przekracza 30% ogólnej ilości członków Klubu i obowiązuje po uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
Grodno, 19 września 2007 rok
Prezes: Marta Marcinowicz 

Członkowie Zarządu:

Anna Dziurdź
Artur Miśkiewicz
Walery Jewsiejczyk
Olga Krysztapowicz
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2