Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

STUDIA TRANSLATORYCZNE DLA CUDZOZIEMCÓW

STUDIA TRANSLATORYCZNE  DLA CUDZOZIEMCÓW Od 1 października 2009 r. Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  uruchamia 3-letnie studia licencjackie w zakresie filologii polskiej dla cudzoziemców ze specjalnością translatoryczną.

Studia trwają 6 semestrów i adresowane są do cudzoziemców z bardzo dobrą znajomością języka rosyjskiego lub angielskiego. Zapraszamy zarówno stypendystów Rządu RP, jak i  słuchaczy indywidualnych, dla których odpłatność wynosi 2100 euro rocznie.

Zajęcia obejmują przedmioty określone w standardach kształcenia dla kierunku „filologia polska”:

  • – grupę treści podstawowych (język łaciński, wiedza o kulturze, historia Polski, historia filozofii);
  • – grupę treści kierunkowych (historia literatury polskiej, teoria literatury, językoznawstwo historyczne i współczesne);
  • – przedmioty ogólne (język obcy, informatyka, wychowanie fizyczne);
  • – blok przedmiotów translatorycznych (wstęp do translatoryki, teorie tłumaczenia, krytyka przekładu, gramatyka kontrastywna, warsztat tłumacza, tłumaczenie praktyczne);
  • – przedmioty pomocnicze (historia Rosji/Anglii, historia literatury rosyjskiej/angielskiej, realioznawstwo).

Dodatkowo, studenci odbywać będą praktyki w biurach tłumaczeń w wymiarze 180 godz.

Studia o specjalności translatorycznej pierwszego stopnia mają na celu kształcenie wykwalifikowanych tłumaczy języka polskiego, zajmujących się tłumaczeniem z języka polskiego na język rosyjski/angielski i z języka rosyjskiego/angielskiego na język polski. Będą one przygotowywać cudzoziemców do praktycznego tłumaczenia tekstów pisemnych oraz, w mniejszym zakresie, tłumaczenia ustnego (konsekutywnego). Absolwenci będą się specjalizować w tłumaczeniu tekstów o tematyce ogólnej i specjalistycznych w zakresie wybranej dziedziny (przekład literacki lub tekstów użytkowych). Potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji będzie wpisanie specjalności translatorycznej na dyplomie absolwenta. Potrzeba zorganizowania studiów w zakresie filologii polskiej ze specjalnością translatoryczną wynika z dużego zapotrzebowania na tłumaczy we współczesnym świecie. Nasi zagraniczni studenci już od kilku lat wyrażają duże zainteresowanie takim kierunkiem kształcenia.  

Więcej informacji można uzyskać w CJKP UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin, tel. +48 81 5376536, polonia@poczta.umcs.lublin.pl, www.cjkp.umcs.lublin.pl

Rekrutacja będzie odbywać się już w tym roku przez BUWiWM w ramach ogólnej rekrutacji na studia w Polsce na rok akademicki 2009/2010.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2