Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

PROGRAM STYPENDIALNY im. LANE’A KIRKLANDA

PROGRAM STYPENDIALNY im. LANE'A KIRKLANDA Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (Fundator Programu) oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta (Administrator Programu) OGŁASZAJĄ OTWARTY KONKURS DLA KANDYDATÓW Z UKRAINY, BIAŁORUSI, ROSJI ORAZ ARMENII, AZERBEJDŻANU, GRUZJI, MOŁDOWY I KAZACHSTANU NA STYPENDIA im. LANE’A KIRKLANDA W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

Głównym celem Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda (Lane Kirkland Scholarship Program) jest przekazywanie polskich doświadczeń w zakresie transformacji systemowej w ramach dwusemestralnego programu edukacyjnego (dla osób z wyższym wykształceniem) na polskich uczelniach oraz 2-4 tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

DZIEDZINY:

• Ekonomia i zarządzanie
• Administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia)
• Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
• Prawo
• Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
• Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
• Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

KANDYDACI:

W roku akademickim 2009/2010 Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:
• eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych
• przedsiębiorcy, menedżerowie
• liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
• nauczyciele akademiccy
• dziennikarze.

KRYTERIA FORMALNE:

• Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym
z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda)
• Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra)
• Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat)
• Znajomość języka polskiego umożliwiająca korzystanie z zajęć akademickich, w tym pisanie pracy dyplomowej lub znajomość języka angielskiego w przypadku wskazania przez kandydata konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku (w takim przypadku akceptowana jest bierna znajomość języka polskiego)
• Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata

PREFERENCJE:

• Kandydaci aktywni w swoich środowiskach
zawodowych i społecznych
• Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
• Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy:
• ankieta osobowa
• projekt pobytu – uzasadnienie zamiaru udziału w Programie Kirklanda wraz z propozycjami dotyczącymi pobytu w Polsce i planami na przyszłość (4000-6000 znaków ze spacjami).
2. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną.
3. Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

REKRUTACJA:

Wybór około 50 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:

I etap – ocena formalna wniosków
II etap – ocena merytoryczna wniosków
III etap – rozmowy kwalifikacyjne.

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną lub telefonicznie na początku kwietnia. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu wysyłana jest listownie pocztą w końcu maja 2009.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Szczegółowy opis Programu, instrukcja wypełniania formularzy zgłoszeniowych oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać bezpośrednio ze stron:

www.kirkland.edu.pl    www.fulbright.edu.pl
 www.civicportal.org

lub poprzez korespondencję elektroniczną z Komisją.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line.
Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres Komisji Fulbrighta.

Inną formą zgłoszenia jest pobranie pliku formularza z podanych powyżej stron internetowych i, po wypełnieniu, przesłanie jego skanu e-mailem na adres:

kirkland2009@fulbright.edu.pl

TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Termin zgłoszeń na stypendia Kirklanda upływa:

15 marca 2009

Zgłoszenia otrzymane przez Komisję Fulbrighta po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

WARUNKI FINANSOWE:

Stypendium: 600 USD miesięcznie. Dodatkowo, pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski, koszt wizy, zakup materiałów i pomocy naukowych. Komputery i drukarki wypożyczane stypendystom mogą przejść na ich własność dopiero po pełnym wypełnieniu warunków stypendium.

PROGRAM STYPENDIUM:

 • • Inauguracja Programu (połowa września 2009)
  • Kurs przygotowawczo-informacyjny (10 dni)
  • Zajęcia na uczelniach (dwa semestry) w największych polskich ośrodkach akademickich: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin
  • Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych
  • Cztery spotkania integracyjno-merytoryczne wszystkich stypendystów
  • Staż zawodowy (2-4 tygodnie) zwykle na zakończenie programu akademickiego
  • Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2010 w Warszawie)

PATRONEM PROGRAMU jest Lane Kirkland (1922-1999) wieloletni przywódca amerykańskich związków zawodowych (AFL-CIO), członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości; jeden z inicjatorów powołania Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W latach 80-tych swoim zaangażowaniem i autorytetem wspierał polską „Solidarność”. Rozumiał i popierał również aspiracje wolnościowe i demokratyczne innych narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Otrzymał najwyższe odznaczenia, m.in. amerykański „Medal Wolności” oraz polski „Order Orła Białego”.

POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI (PAFW) – Fundator Programu

Fundacja rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku. Głównym celem Fundacji jest umacnianie demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, wyrównywanie szans rozwoju indywidualnego i społecznego, rozwój gospodarki rynkowej, a także dzielenie się polskim doświadczeniem z zakresu transformacji z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Fundacja finansuje swoją działalność z przychodów funduszu , którego źródłem są środki Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Dotychczas PAFP przekazał do Fundacji 237.5 mln USD. Od roku 2000 Fundacja przeznaczyła na swoje programy ponad 50 mln USD.

Programy Fundacji są administrowane przez różne polskie organizacje pozarządowe, zgodnie z zasadami i procedurami wypracowanymi przez Fundację. Przedsięwzięcia te są prowadzone w następujących obszarach tematycznych: edukacja, rozwój społeczności lokalnych, obywatel w demokratycznym państwie prawa, dzielenie się polskim doświadczeniem w zakresie transformacji.

Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda jest długofalowym przedsięwzięciem PAFW, powołanym do życia w 2000 roku, administrowanym od 2001 roku przez Komisję Fulbrighta w Warszawie. Dodatkowe informacje o Fundacji i jej programach można uzyskać w Internecie:
http://www.pafw.pl

POLSKO-AMERYKAŃSKA KOMISJA FULBRIGHTA – Administrator Programu

Komisja Fulbrighta działa w Polsce w oparciu o umowę podpisaną przez rządy Rzeczpospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych 10 marca 2008 (pierwszą umowę podpisano 22 marca 1990). Realizowany przez Komisję polski Program Fulbrighta jest największy w Europie Centralnej i Wschodniej i jednocześnie stanowi najbardziej prestiżową w naszym kraju ofertę wymiany naukowej pomiędzy USA i Polską. Głównym celem Komisji Fulbrighta jest krzewienie międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej między Polską i Stanami Zjednoczonymi. W ramach 15 programów stypendialnych Komisja wspiera studia, badania naukowe i inną działalność akademicką i kulturalną oraz zajmuje się organizacją wymiany studentów, stażystów, naukowców i nauczycieli obydwu krajów, realizując tym samym główny cel Programu Fulbrighta: umożliwienie wzajemnego poznania i porozumienia pomiędzy ludźmi różnych nacji poprzez wymianę idei, wiedzy, umiejętności i doświadczeń w ramach naukowej i kulturalnej wymiany. Podstawowe fundusze na realizację stypendialnych programów Komisji Fulbrighta pochodzą z dotacji rządów USA i Polski. W ciągu prawie 50 lat działania Programu Fulbrighta w Polsce ponad 1900 stypendystów polskich prowadziło badania naukowe w amerykańskich uczelniach; podobna liczba Amerykanów przebywała w naszym kraju, wygłaszając wykłady, kontynuując swoje badania bądź studia na polskich uniwersytetach.
http://www.fulbright.edu.pl

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2