Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Stypendia polskie

Fundacja SEMPER POLONIA PODYPLOMOWE KSZTAŁCENIE W POLSCE w ramach stypendium Fundacji SEMPER POLONIA

 • W 2009 roku Fundacja SEMPER POLONIA po raz kolejny uruchomi program podyplomowego kształcenia w Polsce skierowany do studentów polskiego pochodzenia, którzy ukończyli studia magisterskie i są zainteresowani uzupełnieniem swojego wykształcenia w Polsce.
  Każdy kandydat spełniający warunki Regulaminu podyplomowego kształcenia
  w Polsce zobowiązany jest do złożenia w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej:
  wniosku stypendialnego,
  – podania z prośbą o przyznanie stypendium,
  – poświadczonej kopii dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  – sprawozdania dotyczącego obronionej pracy dyplomowej,
  – zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na studia podyplomowe bądź doktoranckie w Polsce.

Kierując się nadesłaną dokumentacją Komisja Stypendialna Fundacji rozpatrująca wnioski stypendialne dokonuje wyboru studentów, którzy zostaną zakwalifikowani do otrzymania stypendium SEMPER POLONIA.

Fundacja z każdym ze stypendystów uczestniczącym w programie podpisuje umowę stypendialną na okres jednego semestru z możliwością przedłużenia jej na kolejny semestr nauki. Kontynuowanie stypendium może nastąpić po przedstawieniu przez stypendystę zaświadczenia z uczelni o osiągniętych wynikach w nauce (za ukończony semestr nauki) oraz zaświadczenia potwierdzającego wpisanie studenta na kolejny semestr nauki.

W czasie pobierania stypendium studenci zobowiązani są do przestrzegania zasad Regulaminu podyplomowego kształcenia w Polsce.

Informacja o warunkach ubiegania się o stypendium SEMPER POLONIA w ramach programu "Podyplomowe kształcenie w Polsce" dostępna jest również w polskich placówkach dyplomatyczno-konsularnych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt : stypendia@semperpolonia.pl

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2