Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Zjazd Zjednoczenia Społecznego Polska Macierz Szkolna na Białorusi

Zjazd Zjednoczenia Społecznego Polska Macierz Szkolna na Białorusi Dnia 9 listopada odbył się Zjazd Zjednoczenia Społecznego “Polska Macierz Szkolna”. Zjazd nosił charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Na zjazd przybyli delegaci: działacze i przedstawiciele oddziałów Macierzy Szkolnej z całej Białorusi, nauczyciele. Ogółem obecnych było 336 delegatów.

Na zjazd przybyli również zaproszeni przedstawiciele polskiej dyplomacji: konsul generalny RP w Grodnie Adam Stanisław Bernatowicz, konsul RP w Brześciu Aneta Sondaj, a także władze miejskie: przedstawiciel Grodzieńskiego Komitetu Wykonawczego Andrzej Jaroszewicz, specjalista z Oddziału ds. religii i mniejszości narodowych Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Grodnie Anna Marecka.

Na wstępie posiedzenia delegaci jednogłośnie wybrali prezydium zjazdu w składzie: Barbara Fustoczenko (Grodno) i Teresa Kryszyń (Grodno), Teresa Teresani (Brzozówka), Irena Czerniak (Grodno).

Po wyborze Komisji Skrutacyjnej, do której weszli: Alina Żylińska, Józefa Świsłocka, Helena Malewicz, Marta Marcinowicz, Paweł Bielenik, zatwierdzono porządek dzienny zjazdu, który obejmował m.in. następujące zagadnienia:

  •    sprawozdanie z pracy Zarządu PMS, odczytane przez ustępującego prezesa PMS;
  •    sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
  •    wystąpienia i dyskusja;
  •    wybory prezesa PMS ;
  •    wybory Rady Programowej;
  •    wybory Komisji Rewizyjnej.

W referacie sprawozdawczym prezes zjednoczenia Stanisław Sienkiewicz podsumował 4 lata pracy, wskazał na osiągnięcia, problemy oraz plany na przyszłość. Prezes równiez podziękował wszystkim ofiarodawcom, którzy wspierali finansowo działalność Macierzy, złożył podziękowania Zarządowi PMS za współpracę, Radzie Programowej i Komisji Rewizyjnej.

Po wystąpieniu prezesa PMS przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Jocz odczytał sprawozdanie z kontroli działalności finansowej, które zostało następnie jednogłośnie zatwierdzone.

Zjazd Zjednoczenia Społecznego Polska Macierz Szkolna na Białorusi Dalej rozpoczęła się dyskusja, w toku której padły różne propozycje i uwagi odnośnie pracy PMS, a także słowa podziękowania Stanisławowi Sienkiewiczowi za pełnienie obowiązków w minionej kadencji. W dyskusji wzięli udział prezesowie Oddziałów PMS, którzy złożyli sprawozdanie z własnej działalności: Alicja Łopaszowa (Słonim), Helena Jaruticz (Pińsk), Emma Borodako (Wiszniewo), Walentyna Fiłatowa (Mińsk), Eulalia Pietkiewicz (Brasław), Maria Sulima (Brześć).  Głos zabrali także  Mirosława Smirnowa (Wołkowysk) i Wiktor Mostek (Pińsk).

W dyskusji poruszone zostały najważniejsze problemy oświaty polskiej na Białorusi. Wniesiono propozycje dotyczące rozwoju pracy w środowisku oświatowym, kierunków działalności wśród nauczycieli, rodziców, młodzieży.

W dyskusji wzięli udział także zaproszeni na zjazd przedstawiciele polskiej dyplomacji. Konsul generalny RP w Grodnie Adam Stanisław Bernatowicz podziękował Macierzy za trud i starania w nauczaniu języka polskiego, a także podzielił się refleksjami dotyczącymi wystąpienia prezesa PMS. Konsul RP w Brześciu Aneta Sondaj w imieniu Jarosława Książka, konsula generalnego RP w Brześciu podziękowała Macierzy za profesjonalną działalność i życzyła dalszych sukcesów. Goście w swoich wystąpieniach  życzyli przybyłym delegatom sukcesów, demokratycznych wyborów i wielkich osiągnięć w pracy oświatowo-kulturalnej.

Po udzieleniu absolutorium za poprzednią kadencję dla ustępującego prezesa i Zarządu przystąpiono do tajnego głosowania nad wyborem nowego prezesa Macierzy. Na stanowisko prezesa zgłoszono 1 kandydaturę – Stanisława Sienkiewicza. W wyniku tajnego głosowania na prezesa PMS ponownie został wybrany Stanisław Sienkiewicz, który zebrał 299 głosów  z 303.

Zgodnie ze Statutem zjednoczenia delegaci w alternatywnym głosowaniu wybrali Radę Programową i Komisję Rewizyjną.

W skład Rady Programowej weszli:

Emma Borodako
Anna Glebowicz
Barbara Liniewicz
Marta Marcinowicz
Paweł Bielenik
Mirosława Smirnowa
Halina Rudnicka
Alina Żylińska
Irena Czerniak
Walentyna Fiłatowa 
Barbara Fustoczenko
Helena Jaruticz
Aleksandra Korec 
Teresa Kryszyń 
Alicja Łopaszowa 
Eulalia Pietkiewicz 
Stanisław Sienkiewicz 
Ludmiła Siergiej 
Maria Sulima 
Halina Teresani 
Romuald Wilczewski 

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano: Annę Winnicką, Józefę Świsłocką i Eugeniusza Jocza.

W końcowym wystąpieniu nowowybrany prezes PMS podziękował wszystkim za oddane głosy i za zaufanie. Jednocześnie prosił o wsparcie w realizacji głównych kierunków działania stowarzyszenia  w okresie swojej kadencji:

Zjazd zakończono odśpiewaniem Roty.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2