Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Warunki do spełnienia

Cel ustawy

Ustawa o Karcie Polaka powstała z myślą o Polakach zamieszkałych na Wschodzie. Celem jest udzielenie pomocy w zachowaniu związków z polskim dziedzictwem kulturalnym, potwierdzenia przynależności do Narodu Polskiego, wzmocnienia ich więzi z Polską, wsparcie w zachowaniu języka polskiego oraz kultywowanie tradycji narodowej.

 

Kto może otrzymać Kartę polaka?

Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie, która posiada obywatelstwo: Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskie, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Republiki Uzbekistanu. To oznacza, że obywatele innych państw nie mogą wnioskować o przyznanie Karty Polaka.

 

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać Kartę Polaka?

 Karta Polaka może być przyznana osobie, która uważa, że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

 • Zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
 • Zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
 • W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
 • Wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo;

 

Najważniejsze uprawnienia dla posiadaczy Karty Polaka

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.

Posiadaczowi Karty Polaka przysługują uprawnienia wynikające z Ustawy o Karcie Polaka, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 września 2007 roku. Ustawa wchodzi w życie 28 marca 2008 roku. Osoba, która ma Kartę Polaka może:

 • Ubiegać się o zwolnienie z opłaty za wizę pobytową krajową;
 • Podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
 • Prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
 • Korzystać w Polsce z bezpłatnego systemu oświaty na poziomie podstawowym, średnim i wyższym na takich samych zasadach jak obywatele polscy, a zarazem ubiegać się o stypendia i pomoc na naukę przeznaczone dla cudzoziemców uczących się i studiujących w Polsce;
 • W stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
 • Korzystać z 37-procentowej ulgi na przejazdy koleją na terenie Polski;
 • Za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce;

W pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.

 

Jakie dokumenty załączyć do wniosku o Kartę Polaka?

Do wniosku trzeba dołączyć kopię ważnego dokumentu tożsamości oraz kopię dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku. Mogą to być np.: polskie dokumenty tożsamości; akty stanu cywilnego lub ich odpisy; metryki chrztu; świadectwa szkolne; dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formach wojskowych; dokument potwierdzający fakt deportacji lub uwięzienia zawierający wpis o polskim obywatelstwie czy pochodzeniu ofiary deportacji lub uwięzienia; dokument rehabilitacji osoby deportowanej zawierający wpis o polskim pochodzeniu tej osoby; zagraniczny dowód tożsamości zawierający wpis na temat polskiej narodowości danej osoby; prawomocna decyzja o polskim pochodzeniu wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji; zaświadczenie z organizacji polskiej lub polonijnej o aktywnej działalności na rzecz polskiej kultury, języka lub mniejszości polskiej.

 

Kiedy dziecko może otrzymać Kartę Polaka?

Jeśli oboje rodzice mają Kartę Polaka albo ma ją jeden z rodziców, a drugi wyraża w obecności konsula polskiego zgodę na wydanie Karty Polaka.

Uwaga! Zgoda rodzica nie jest wymagana, jeśli rodzic ten został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeżeli dziecko skończyło 16 lat, musi osobiście wyrazić zgodę na otrzymanie Karty Polaka. Karta Polaka przyznana małoletniemu traci ważność po upływie roku od dnia uzyskania przez niego pełnoletniości. Aby tego uniknąć, trzeba najpóźniej na trzy miesiące przed terminem upływu ważności Karty Polaka złożyć wniosek o przedłużenie jej ważności na następne 10 lat.

 

Potwierdzenie znajomości języka polskiego oraz znajomości i kultywowania tradycji i zwyczajów polskich.

Jednym z warunków uzyskania Karty Polaka jest wykazanie związku z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa się za ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów. Konsul znajomość tę potwierdza w trakcie rozmowy z osobą wnioskującą. Zgodnie z wymogami Rady Europy, dotyczącymi poświadczania znajomości języka, osoba znająca język polski na poziomie podstawowym:

 • Rozumie proste pisane informacje;
 • Właściwie reaguje na proste pytanie, prośbę, informację;
 • Prostymi zdaniami mówi o sobie, rodzinie, miejscach jej bliskich, o Polsce;
 • Zapisuje swoje dane osobowe.

Uwaga! W przypadku niewykazania się przez osobę wnioskująca o przyznanie Karty Polaka , dostatecznym poziomem znajomości języka polskiego lub tradycji i zwyczajów polskich, konsul podejmuje decyzję odmowną w sprawie przyznania Karty Polaka.

 

Kto podejmuje decyzję w sprawie przyznania Karty Polaka?

Przyznanie Karty Polaka następuje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o wydanie lub jej przedstawiciela ustawowego. Organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka jest konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek o wydanie Karty Polaka musi być złożony na piśmie.

 

Kiedy konsul odmawia wydania Karty Polaka?

Konsul odmówi wydania Karty Polaka, gdy wnioskodawca:

 • Dołączy do wniosku dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje albo gdy wnioskodawca zezna nieprawdę lub zatai prawdę;
 • Podrobi dokument albo użyje autentycznego dokumentu w złej wierze;
 • Gdy wnioskujący o Kartę Polaka repatriował się z terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944 – 1957 do jednego z państw będących stroną tych umów.
 • Kart Polaka nie otrzymają także osoby, które mają już obywatelstwo polskie, oraz ci, którzy działają ze szkodą dla bezpieczeństwa, obronności, porządku publicznego lub podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kto wydaje i wręcza Kartę Polaka?

Kartę Polaka osobie, której ją przyznano, wydaje konsul. Wręcza ją konsul lub osoba przez niego upoważniona. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Polaka, konsul na wniosek posiadacza Karty wydaje jej duplikat.

 

Jak długo jest ważna Karta Polaka?

Karta Polaka jest ważna przez 10 lat od daty jej przyznania. Najpóźniej na trzy miesiące przed terminem upływu ważności Karty Polaka trzeba wystąpić o jej przedłużenie na następne 10 lat. Karta Polaka traci ważność także w przypadku, gdy jej posiadacz uzyska obywatelstwo polskie lub osiedli się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jak korzystać z Karty Polaka?

Aby skorzystać z uprawnień, które gwarantuje Karta Polaka, należy ją okazać wraz z ważnym dokumentem tożsamości. Nie jest ona więc ważna bez towarzyszącego jej dokumentu tożsamości posiadacza Karty Polaka.

 

Wizy do Polski.

Posiadacz Karty Polaka może ubiegać się o zwolnienie z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej krajowej. Konieczna jest jednak formalna prośba o zwolnienie z opłaty.

Wiza pobytowa krajowa uprawnia do przebywania tylko na terytorium Polski, nie pozwala natomiast na podróżowanie do innych państw Grupy Schengen. Wyjazd do tych państw oznacza naruszenie prawa i może pociągnąć za sobą nakaz opuszczenia państwa, a nawet deportację oraz zakaz wjazdu do wszystkich państw należących do Grupy Schengen.

 

Ważne

Karta Polaka to nie obywatelstwo. Uwaga! Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta Polaka jest bezpłatna. W urzędzie konsularnym w związku z Kartą Polaka nie pobiera się żadnych opłat.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2