Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Musisz to wiedzieć

fRzeczpospolita Polska. Barwy narodowe: kolory biały i czerwony.

Hymn narodowy: Mazurek Dąbrowskiego.

Obszar: 312 685 km kwadratowych.

Liczba ludności: 38 mln 518 tys.

Ludność: 96,6 proc. – Polacy, Ślązacy (0,45 proc.), Niemcy ( 0,40 proc.), Białorusini (0,14 proc.), Ukraińcy (0,05 proc.).

Średnia długość życia dla kobiet – 78 lat, średnia długość życia dla mężczyzn – 69 lat.

Stolica: Warszawa ( około 2 mln mieszkańców).

Największe miasta: Kraków (760 tys. ), Łódź (760 tys. ), Wrocław (630 tys.), Poznań (580 tys.), Gdańsk (460 tys.)

Najważniejsze święta państwowe: 11 listopada – rocznica odzyskania niepodległości (1918), 3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej (1791)

Religie : katolicy (ok.90 proc), prawosławni (0,5 mln), ewangelicy różnych odłamów i in.

Waluta: polski złoty (wart 100 groszy)

 

HYMN POLSKI – MAZUREK DĄBROWSKIEGO.

1.Jeszcze polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy,

Co nam obca przemoc wzięła,Szablą odbierzemy.

Ref.:Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski,

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

2.Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami,

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

Ref.:Marsz, marsz, Dąbrowski…

3.Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przed morze.

Ref.:marsz, marsz, Dąbrowski…

4.Już tam ojciec dla swej Basi

Mówi zapłakany –

„Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany”

Ref.: Marsz, marsz, Dąbrowski…

 

MAZUREK DĄBROWSKIEGO

Jest oficjalnym hymnem Polski od 26 lutego 1927r.Pieśń, do której słowa napisał Józef Wybicki, powstała w lipcu1797r. w miasteczku Reggio Emilia w Italii. Melodia oparta jest na motywach mazurka, ale autor jej jest nieznany.”Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” zagrzewała do boju powstańców listopadowych (1830- 1831), styczniowych (1863- 1864), uczestników rewolucji 1905- 1907 r. Podczas Wielkiej emigracji(po1831 r.), na frontach 1 i 2 wojny światowej też nie była zapomniana. Podczas Wiosny Ludów 1848 r., pieśń tę śpiewano na ulicach Pragi, Wiednia, Berlina. W 19 wieku „Mazurek Dąbrowskiego” został przetłumaczony na 17 języków świata.

 

Tysiącletnie dziedzictwo.

Dzieje państwa polskiego sięgają 8 – 9 w., a kolebką państwowości jest dzisiejsza Wielkopolska.Za pierwszego historycznego władcę Polski uchodzi książę Mieszko Pierwszy, który po ślubie z czeską księżniczką Dobrawą, w 966 r. przyjmuje chrzest. Za jego rządów dochodzi do zjednoczenia polskich ziem i chrystianizacji kraju. Syn Mieszka 1 – Bolesław Chrobry – staje się pierwszym królem Polski. Przełomowe daty w ponad 1000-letniej historii naszego kraju to:

1076 – koronacja Bolesława Śmiałego w Krakowie (po ponad 40-letnim kryzysie monarchii)

1138 – rozbicie dzielnicowe kraju po śmierci Bolesława Krzywoustego, poszczególne dzielnice zyskują samodzielność.

1320 – zjednoczenie państwa, koronacja Władysława Łokietka

1364 – powstaje Uniwersytet Jagielloński, pierwsza wyższa uczelnia w Polsce

1385 – pierwsza unia polsko- litewska dająca początek największemu w 15 w. Państwu w Europie, sięgającemu od Morza czarnego aż do Bałtyku

16 w. – złoty wiek w historii Polski, kraj jest rozległy i zasobny, na powierzchni 990 tys. km kw. (trzy razy więcej niż dziś) mieszka 11 mln ludzi, panuje tolerancja religijna i wolność sumienia

1569 – unia lubelska, pieczętująca związek Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim, początek Rzeczypospolitej Obojga Narodów

1573 – konfederacja warszawska zapewnia pełną wolność praktyk religijnych, zapada decyzja o wolnym wyborze króla głosami szlachty ( ok. 10 proc. społeczeństwa )

17 w. – srebrny wiek, naznaczony wojnami Rzeczypospolitej z Moskwą, Turcją, Szwecją i wewnętrznym konfliktem z ukraińskimi Kozakami

1683 – wojska europejskie pod wodzą polskiego króla Jana 3 Sobieskiego pokonują armię turecką pod Wiedniem, groźba podboju muzułmańskiego zażegnana

1772 – pierwszy rozbiór  Rzeczypospolitej ( kolejne w 1793 i 1795 ) – kraj dzielą między siebie silniejsi w tym czasie sąsiedzi: Prusy, Rosja i Austria

1791 – konstytucja 3 maja – pierwsza w Europie i druga w świecie nowocześnie spisana konstytucja, zawierająca prawa i obowiązki obywateli

1795 – utrata niepodległości skutkuje szybkim utworzeniem już dwa lata później Legionów Polskich we Włoszech, walczących o wolną Polskę. Patrz Mazurek Dąbrowskiego

19 w. – wiek powstań narodowych przeciw zaborcom, każde pokolenie walczy o wolność (1807 – 1812 u boku Napoleona, 1830 – 1831 w powstaniu listopadowym, 1848 w Wiośnie Ludów, 1863- 1864 w powstaniu styczniowym, 1907 – 1907 w rewolucji w Królestwie Polskim i Rosji)

1918 – odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli. Symboliczna data : 11 listopada, dzień przekazania przez radę regencyjną pełnych uprawnień naczelnikowi państwa Józefowi Piłsudskiemu.

1919 – 1921 – wojna polsko- bolszewicka, dzięki zwycięskiej obronie Warszawy Polacy ratują Europę przed zalewem komunizmu

1939 – czwarty rozbiór Polski. Symboliczna data :23 sierpnia 1939 – pakt faszystowsko – komunistyczny Ribbentrop – Mołotow, 1 września 1939 – atak niemiecki, 17 września 1939 – atak sowiecki.

1945 – kapitulacja Niemiec i początek sowieckiej okupacji, a następnie dominacji nad Polską

1980 – powstanie pierwszego w bloku komunistycznym niezależnego związku zawodowego „Solidarność”

1989 – odzyskanie niepodległości  

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2