Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Rocznik Grodzieński

Image11 maja 2008 roku w siedzibie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie odbyła się promocja kolejnego wydawnictwa PMS pod tytułem „Rocznik Grodzieński”.

Był to pierwszy  numer almanachu  o tematyce historyczno-krajoznawczej. Na spotkaniu byli obecni pracownicy Konsulatu Generalnego na czele z konsulem Generalnym Adamem Stanisławem Bernatowiczem, członkowie PMS na czele z prezesem PMS p. Stanisławem Sienkiewiczem, autorzy artykułów Rocznika, młodzież oraz starsza generacja Polaków  z Grodna. Redaktor naczelny Rocznika p. Wojciech Szewczak we wstępie do Rocznika napisał…  

Drodzy czytelnicy

W grudniu 2006 roku przyszedł mi do głowy pomysł tworzenia pisma poświęconego Zie­mi Grodzieńskiej. Pomysł bardzo spodobał się Zarządowi ZS PMS z prezesem Stanisławem Sienkiewiczem i Teresą Kryszyń oraz dziekanowi Wydziału Historii Uniwersytetu Grodzień­skiego dr Edmundowi Jarmusikowi. Pomysł okazał się też na tyle dobry, że finansowo wspar­ła nas Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie.

Kiedy tworzyliśmy ten pierwszy numer Rocznika chcieliśmy poruszać w nim tematy, któ­re łączą a nie dzielą Polaków i Białorusinów. Chcieliśmy, aby polski czytelnik mógł zapoznać się z białoruską wizją historii tych ziem a Białorusin poznał historię Grodzieńszczyzny wi­dzianą oczyma Polaków. Nie znaczy to, że chcemy uciekać od tematów trudnych, które rów­nież będą pojawiać się na łamach naszego pisma. Uważamy jednak, że w historii tej ziemi jest zdecydowanie więcej tematów które łączą, niż tych które dzielą Białorusinów i Polaków.

ImageRocznik kierujemy do tych którzy mieszkają na Ziemi Grodzieńskiej dziś, tych którzy opuścili rodzinną Grodzieńszczyznę zaraz po II wojnie światowej ale też młodych, którzy kilka lat temu po ukończeniu studiów w Polsce nie wrócili już na Białoruś. Mamy nadzieję, że po pismo sięgną zarówno Polacy jak i Białorusini, zawodowi historycy i osoby nie związane zawodowo z historią.

W Rozdziale Historia znajdziecie Państwo opracowania dotyczące bogatej ale też burzli­wej historii tych ziem. Będziemy tu prezentować punkt widzenia zarówno polskich jak i bia­łoruskich badaczy. Chcielibyśmy aby obok uznanych autorów znalazły się tu teksty młodych, zdolnych historyków.

W dziale Archiwalia, chcemy zamieszczać kopie dokumentów i czasopism ważnych dla tutejszej społeczności. Tutaj znajdziecie też Państwo fotografie i karty pocztowe sprzed lat. W pierwszym numerze postanowiliśmy zamieścić te przedstawiające Grodno do 1918 roku.

ImageDział Biografie ma za zadanie przedstawić sylwetki ludzi pochodzących z tych terenów ale też z innych stron świata, którzy zasłużyli się dla Grodzieńszczyzny. Wiele takich postaci czeka na ukazanie ich światu. W pierwszym numerze naszego pisma zdecydowaliśmy się na przedsta­wienie postaci Antoniego Tyzenhauza, człowieka który jest dziś mało znany a który ponad 200 lat temu starał się przyspieszyć tempo rozwoju tych ziem. Stronnika króla Stanisława Augusta, który mając ogromne wpływy, tworzył w Grodnie nowoczesny przemysł. Nazywany pogardli­wie przez współczesnych „królikiem Litwy" kończył życie poniżony i zapomniany.

Dzień Dzisiejszy będzie prezentować najnowsze wydarzenia mające miejsce na Grodzieńszczyźnie. Znajdziecie tu Państwo opisy imprez, uroczystości ale też prezentacje działa­jących obecnie stowarzyszeń i organizacji.

ImageW dziale Wspomnienia zamieszczać będziemy relacje naocznych świadków, opowieści ludzi którzy przeżyli opisywane wydarzenia, lub rzadziej, słyszeli o nich od znajomych. Te jedyne w swoim rodzaju źródła historyczne, często będą pisane trudnym do zrozumienia języ­kiem, nasycone emocjami ludzi, którzy byli w centrum opisywanych wydarzeń. Są to często historie o nieocenionej dla historyka czy etnografa wartości. Mamy nadzieję, że sięgnie też po nie chętnie młode pokolenie, znające te czasy tylko ze szkolnych podręczników. Czytając te wspomnienia pamiętajcie Państwo, że są to subiektywne relacje, często odtwarzane w pa­mięci po wielu latach, dlatego należy czytać je bardzo uważnie i ostrożnie, zwracając uwagę na najdrobniejsze szczegóły.

Na ostatnich stronach Rocznika umieściliśmy rozdział Album. Chcemy w nim pokazywać piękno Grodna i Ziemi Grodzieńskiej, promować Grodzieńszczyznę w Białorusi i w Polsce ale też utrwalać na fotografiach szybko zanikające ślady historii. W pierwszym numerze po­stanowiliśmy przedstawić Wam, może niewielki ale piękny i naszym zdaniem nie ustępujący urodą najpiękniejszym polskim nekropoliom, grodzieński cmentarz katolicki.

Rocznik Grodzieński to praca zespołu ludzi którzy poświęcili swój czas abyście otrzymali Państwo ciekawe pismo o atrakcyjnej szacie graficznej, dlatego też chciałbym serdecznie, z całego serca podziękować wszystkim, którzy pomagali w tworzeniu Rocznika. Za życz­liwość i wsparcie chciałbym też serdecznie podziękować Konsul RP w Grodnie Pani Zofii Szmyd. Mam nadzieję, że zebrane przez nas materiały zainteresują Państwa i, że będą po­wstawały kolejne numery naszego pisma. Ziemia Grodzieńska na pewno na to zasługuje.

 

Redaktor Naczelny Rocznika Grodzieńskiego

Wojciech Szewczak

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2