Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

10 lat Macierzy

Polska Macierz Szkolna na Białorusi ma już dziesięć lat. Główne obchody  jubileuszowe poprzedzone zostały uroczystą mszą świętą celebrowaną w Katedrze Grodzieńskiej. Uroczystość została zorganizowana 14-go października. W Polsce tego dnia obchodzone jest Święto Edukacji Narodowej nazywane też często Dniem Nauczyciela

Zjednoczenie Społeczne "Polska Macierz Szkolna" reaktywowano w Grodnie w 1995 roku. Od początku istnienia głównym celem organizacji jest wspieranie oświaty polskojęzycznej i kultury wśród polskiej mniejszości narodowej na Białorusi. Od początku istnienia ZS PMS prowadzi ożywioną działalność. Za oficjalną datę utworzenia uważa się jednak 26 sierpnia 1996 roku gdyż, tego właśnie dnia PMS zostało zarejestrowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Białoruś. W statucie, założyciele jako główny cel działalności wskazali wspieranie odrodzenia i rozwoju polskiej oświaty i kultury w duchu chrześcijańskim, narodowym i obywatelskim. Głównymi zadaniami nowo powstałego zrzeszenia miało być wychowanie młodego pokolenia na zasadach humanizmu, wartościach chrześcijańskich, polskiej kulturze i historii. W celu zachęcenia dzieci i młodzieży do poznawania języka i kultury polskiej od początku istnienia zrzeszenie organizowało konkursy krasomówcze, ortograficzne i historyczne. Co roku w takich imprezach brało udział kilka tysięcy dzieci i młodzieży polskiej.

Aby zainteresowana językiem i kulturą polską młodzież mogła pogłębiać swą wiedzę utworzono Liceum Społeczne PMS. Od początku cieszy się ono dużą popularnością a miarą jego sukcesu jest liczba ok. 450 uczniów uczęszczających do niego w każdym roku w grupach początkujących i zaawansowanych. Corocznie wielu kandydatów na studia do Polski to absolwenci liceum. Ważną rolę w działalności zrzeszenia zajmuje organizacja imprez okolicznościowych i działania na rzecz środowiska polskiego  m.in. porządkowanie mogił żołnierskich i cmentarzy oraz obchody święta zmarłych. Z inicjatywy i pod patronatem PMS działają też inne stowarzyszenia społeczne o charakterze kulturalno-towarzyskim Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Polskich Kobiet Grodnianka, Polski Klub Sportowy Sokół.

Mimo że głównym powodem uroczystej mszy świętej były 10. urodziny ZS PMS, celebrujący  mszę ksiądz proboszcz Jan Kuczyński już we wstępnych słowach przypomniał zebranym, że będą świadkami poświęcenia kamienia węgielnego pod nowy gmach Centrum Kulturalno-Oświatowego. Na uroczystą mszę świętą przybyło wielu znakomitych gości z Białorusi i Polski m.in. członkowie polskiego senatu Andrzej Person i  Bronisław Korfanty, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej  RP Elżbieta Bober, Joanna Wójtowicz i Krystyna Staroń, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Wojciech Tyciński i Beata Żuk, przedstawiciel ambasady RP w Mińsku Michał Greczyłło, konsul generalny RP w Brześciu Jarosław Książek z Małżonką, konsul generalny RP w Grodnie Andrzej Krętowski, konsul RP w Grodnie Zofia Szmyd z Małżonkiem, konsul RP w Grodnie Wanda Szwejkowska, konsul RP w Grodnie Marcin Krasiński z Małżonką, przedstawiciel Fundacji Zygmunt Zaleski Stichting z Amsterdamu Tomasz Jackowski, przedstawiciele Stowarzyszenia "Wspólnota Polska": sekretarz Zarządu Krajowego i prezes Łódzkiego Oddziału Maria Piotrowicz i Paweł Łaszak, prezes Siedleckiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Jerzy Myszkowski, delegacja Akademii Podlaskiej na czele z rektorem Edwardem Pawłowskim, przedstawiciel Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Wojciech Piądłowski, prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Wiesław Turzański, prezes Federacji Organizacji Kresowych Tomir Sołtan, delegacja Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna na czele z Wandą Renik, delegacja Fundacji Rubież na czele z prezesem Józefem Kulikowskim, przedstawiciel Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny Ewa Cywińska, pracownicy Katedry Polonistyki Uniwersytetu Grodzieńskiego na czele z prof. Swietłaną Musiejenko, prezesi organizacji polskich na Białorusi oraz nauczyciele języka polskiego i wychowawcy z całej Białorusi. We mszy świętej  oprócz zaproszonych gości i pracowników PMS, licznie uczestniczyli też nauczyciele z całej  Grodzieńszczyzny.

W kazaniu ksiądz Walery Bykowski zwrócił uwagę obecnych na wagę i trud pracy współczesnego nauczyciela a także na wkład kościoła w edukację na przestrzeni wieków. Przypomniał też nazwiska ludzi zasłużonych dla oświaty na Grodzieńszczyźnie, przede wszystkim księdza kanonika Antoniego Kuryłłowicza, jednocześnie podkreślając wagę współczesnych działań Macierzy. Po mszy świętej w podziękowaniu dla całej Macierzy wystąpił chór "Grodzieńskie Słowiki" pod dyrekcją Alicji Binert.

Druga część obchodów została poświęcona składaniu życzeń i podziękowaniu wszystkim współpracownikom PMS. Na wstępie uczestników uroczystości przywitali uczniowie Liceum Społecznego PMS,  którzy następnie odczytali pięknie ułożony wiersz, składając serdeczne życzenia wszystkim zebranym z okazji święta wszystkich nauczycieli. Młodzież podziękowała dyrekcji i nauczycielom za umożliwienie poznawania języka i kultury polskiej we wspaniałej, sprzyjającej nauce atmosferze. List złożono na ręce dyrektor liceum Teresy Kryszyń.

Następnie konsul generalny RP w Grodnie Andrzej Krętowski przede wszystkim pogratulował  pracownikom PMS dotychczasowych sukcesów i życzył wielu osiągnięć w przyszłości. Zapewnił też o gotowości pomocy polskim instytucjom oświatowym na Białorusi. Podziękował wszystkim pracującym nauczycielom, składając im najlepsze życzenia w dniu ich święta.

Po uroczystym przywitaniu przybyłych na uroczystość gości głos zabrał prezes ZS PMS na Białorusi Stanisław Sienkiewicz. Razem z dyrektor Teresą Kryszyń podziękował wszystkim, którzy wspierali zrzeszenie w czasie dziesięciu lat jego działania, jednocześnie podkreślił ogromny wkład tych instytucji i osób prywatnych które dotychczas w różnych formach pomagały Macierzy. Zwrócił też uwagę, że bez ich pomocy ZS PMS nie mogłoby istnieć. Goście i nauczyciele nie pozostali dłużni  i złożyli na ręce kierownictwa PMS listy gratulacyjne, zapewniając dalsze poparcie i pomoc w szerzeniu oświaty polskiej na Białorusi.

Na zakończenie obchodów w imieniu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"  nauczycielom języka polskiego zostały wręczone dyplomy uznania za zasługi dla oświaty polskiej.

Wojciech Szewczak

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2