Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Miesięcznik „Słowo Ojczyste”

Słowo Ojczyste powstało w 1996 roku z biuletynu "My i szkoła", jako instrument, za pośrednictwem którego Polska Macierz Szkolna chciała szerzej  realizować swoją działalność.

Już po wydaniu trzech numerów pisma stało się oczywiste, że największą ciekawość czytelników wzbudzają materiały metodyczne i dydaktyczne, i ich właśnie  poszukiwali nauczyciele w swojej codziennej praktyce pedagogicznej.

Opieranie się na potrzebach i propozycjach czytelników stało się główną zasadą pisma. Dlatego co miesiąc pracownicy redakcji  uczestniczyli w spotkaniach metodycznych nauczycieli organizowanych przez PMS w różnych rejonach na terenie całej Białorusi. Ze  spotkań tych wyrosła świadomość, że nauczyciele w swojej pracy potrzebują nowej metodyki nauczania języka polskiego. Bowiem dla większości Polaków mieszkających na Białorusi w skutek aktywnych procesów depolonizacji język polski otrzymał status obcego. 

Materiały metodyczne Słowa Ojczystego są podawane pod kątem nauczania języka polskiego jako obcego. Bardzo pomocne stały się  kontakty z placówkami dyplomatycznymi RP w Grodnie i w Mińsku.  Cały czas jest  odczuwana fachowa pomoc ze strony CODN, którego metodycy stali się stałymi autorami na łamach pisma. Dla Słowa Ojczystego jest to bardzo istotne, ponieważ redakcja nie jest w stanie płacić honorariów autorskich, a aktów dobrej woli ze strony polskich metodyków i pedagogów nie jest za wiele.

Formuła pisma została zauważona i doceniona przez jego fundatorów – Senat RP i Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie".  Redakcja otrzymała niezbędne środki finansowe. Słowo Ojczyste zaczęto drukować w miejscowej drukarni w kolorowej okładce.

Wszystkie osiągnięcia  redakcja zawdzięcza również zaangażowaniu  pracowników PMS.

Misja Słowa Ojczystego polega na niesieniu pomocy metodycznej  w ramach rozwoju szkolnictwa polskiego na Bialorusi. W tym celu pismo  stara się uwzględnienić zainteresowanie następujących grup czytelników:

  1. nauczycieli, którzy nie mają możliwości na kwerendę w bibliotekach polskich i potrzebują gotowych materiałów lekcyjnych na odpowiednio wysokim poziomie;
  2. nauczycieli, którzy ukończyli studia w Polsce i  potrzebują materiałów do własnej twórczości pedagogicznej;
  3. nauczycieli, którzy nie mają wyspecjalizowanego wykształcenia w zakresie polonistycznym;
  4. wychowawców przedszkoli, uczących języka polskiego w polskich grupach i potrzebujących materiałów dydaktycznych;
  5. uczniów w różnym wieku, potrzebujących odpowiedniej lektury szkolnej;
  6. uczniów przygotowujących się do studiów w Polsce;
  7. studentów wydziałów filologicznych i historycznych uniwersytetów białoruskich;
  8. osób dorosłych,  którym znajomość języka i kultury polskiej jest potrzebna w celach prywatnych;
  9. osób w starszym wieku, absolwentów przedwojennych szkół polskich, dla których Słowo Ojczyste, docierające do wiejskich bibliotek szkolnych jest często oprócz modlitewnika jedyną możliwością czytania po polsku.

95 proc. prenumeratorów Słowa Ojczystego  to nauczyciele szkół i przedszkoli, prowadzący lekcje języka polskiego w różnych formach wykładowych, tzn. jako przedmiot, kółko lub fakultatyw. Każde wydanie Słowa, które dociera do nauczyciela ma od 5 do 20 dodatkowych odbiorców, którymi są uczniowie.

W czasopiśmie niezmiennie dominuje problematyka metodyczna. Materiały prezentowane są w atrakcyjnej formie ułatwiającej ich praktyczne wykorzystanie. Słowo zamieszcza również teksty o charakterze historycznym, społeczno-kulturalnym, etycznym, a także refleksje  i opinie związane z życiem codziennym.

Słowo, jako środek przekazu informacji, ma za zadanie podtrzymywać poczucie jedności polskiej wspólnoty nauczycielskiej. Jest otwarte na kontakty ze wszystkimi i dąży do skupienia wokół siebie ludzi, którzy mogliby profesjonalnie i kompetentnie okazać pomoc nauczycielom i wychowawcom.

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2