Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Liceum Społeczne

Liceum społeczne jako nowa i atrakcyjna forma nauczania języka polskiego w Grodnie zaistniało w 1993 roku. Wynikało to z potrzeby nauczania języka polskiego w nowej formie, ponieważ przygotowanie dzieci i młodzieży w warunkach szkoły średniej nie odpowiadało oczekiwaniom chętnych do podjęcia się studiów w Polsce.

Inicjatorami przedsięwzięcia byli Stanisław Sienkiewicz i Teresa Kryszyń, która została dyrektorem Liceum. Na początku zajęcia odbywały się tylko w sobotę i niedzielę w szkole nr 6 w Grodnie. Zaczynano praktycznie od zera.

Mimo trudnych początków podejście do zajęć było bardzo poważne i profesjonalnie. Wsparcia udzielił MEN i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Dzięki staraniom w roku 1993/94 było już 80 uczniów. Zajęcia wtedy prowadziły nauczycielki z Polski Jadwiga Borys, Danuta Kramarska i Wiesława Sobiszek.

Szczególną uwagę udzielano nowoczesnym, intensywnym metodom. Dyrektor Liceum dobrze rozumiała, że metody tradycyjne nie będą skuteczne w nauczaniu języka polskiego i kultury w środowisku rosyjskojęzycznym. Liczba słuchaczy Liceum wzrastała: przyprowadzali oni na zajęcia swoich kolegów i koleżanki, znajomych, krewnych. Nikt nie zmuszał dzieci i młodzież do dodatkowych zajęć po napiętym dniu nauki w zwyczajnej szkole. Oni po prostu wiedzieli, że w Liceum spotka ich ciepło i serdeczność.

Po kilku latach pracy zaistniała potrzeba nowej organizacji zajęć. Zostały one rozłożone na cały tydzień – od poniedziałku do niedzieli. Istniała pilna potrzeba w odnalezieniu niezbędnych pomieszczeń  do nauki . Od 1996 roku Polska Macierz Szkolna arenduje lokal przy ul. Budzionnego 48A. Mieszczą się w nim dwie sale lekcyjne. Ale na dzień dzisiejszy Liceum znowu odczuwa brak odpowiednich warunków lokalowych. Powiększa się biblioteka. Rośnie zaplecze.

Od samego początku dobrze i sprawnie działający mechanizm Liceum nabierał obrotów. Dziś do Liceum Społecznego PMS uczęszcza około 400 uczniów w wieku 12-17 lat. Oprócz języka polskiego młodzież uczy się literatury polskiej, historii, kultury, geografii Polski.

Proces dydaktyczny Liceum nie ogranicza się wyłącznie do zajęć lekcyjnych. Popularyzacja obyczajów i kultury polskiej przebiega z wykorzystaniem aktywnych form. Tradycyjne imprezy kulturalne: m. in. „andrzejki”, „zapusty”, „gwiazdka”, „studniówka” przyciągają nie tylko licealistów, lecz też młodzież z innych szkół grodzieńskich.

Szczególne miejsce zajmuje organizacja konkursów  i olimpiad. Inicjatywy Liceum wspiera MEN RP, Konsulat Główny RP w Grodnie, Oddziały Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomocy Polakom na Wschodzie”, Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny oraz inne organizacje i instytucje społeczne.

Konkurs historyczny „Dzieje  Polski” cieszy się niezwykłą popularnością. Jury z Polski zaproszone na finał konkursu było przyjemnie zaskoczone poziomem wiedzy historycznej uczestników. Konkurs „Kresy” gromadzi tłumy miłośników poezji Mickiewicza, Słowackiego i innych poetów polskich. Tego typu konkurs recytatorski stanowi ewenement w skali całej Białorusi.

Dumą Liceum są uczestnicy olimpiad. Najważniejszym wskaźnikiem skuteczności nauczania w liceum jest wysoki procent absolwentów, którzy co roku pomyślnie zdają egzaminy na studia. Cieszy  fakt, że wśród 50 osób z Białorusi przyjętych  każdego roku na studia do Polski – 25 osób to uczniowie  Liceum.

Osiągnięcia  młodzieży to owoc wspólnej pracy nauczycieli i ich wychowanków. Bardzo ciepło wspominamy naszych nauczycieli z Polski: Jadwigę Borys, Teresę Półtorak,  Iwonę Wasilewską, Agnieszkę Kikolską, Martę i Jerzego Kowalewskich, Katarzynę i Tomasza Ceterów, a także nauczycieli miejscowych: dr Tatianę Biełocką i dr Irenę Czerniak.  Obecnie w Liceum pracują nauczyciele z Polski: Kamila Grabka i Wojciech Szewczak, oraz nauczyciele z Grodna: dr Żanna Jeroma, mgr Oksana Szewcowa, mgr Irena Bubiejko, dr Tatiana Biełocka, mgr Alina Żylińska.

Liceum prowadzi intensywną działalność w zakresie zbierania i aprobacji materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla nauczycieli języka polskiego. Nauczyciele i metodycy z liceum są dobrze znani w wielu białoruskich miastach i wsiach, ponieważ wyjeżdżają oni regularnie na spotkania z nauczycielami w ramach konferencji metodycznych.

Działalność Liceum jest różnorodna i wielostronna. Oprócz dzieci i młodzieży język i kulturę polską poznają także dorośli: studenci i biznesmeni, nauczyciele i urzędnicy. Nie zawsze są to Polacy z pochodzenia. Do Liceum może przyjść każdy, kto ma chęć do nauki  i motywację. Rezultatem nauczania  jest przyjazny stosunek do Polski i Polaków.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2