PMS

VI MIĘDZYNARODOWE BIENNALE MINIATUR „OPOWIEDZ MI O POLSCE 1920 ROKU”

Regulamin

Patronat honorowy:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Organizator:

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych we Włocławku

Cele:

Poznanie historii Polski i wzbogacenie wiedzy o wydarzeniach związanych z wojną 1920 roku. Organizatorzy konkursu zakładają, że Biennale stanowi doskonałą okazję prezentacji prac młodych twórców inspirowanych wydarzeniami historycznymi.

Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół artystycznych w wieku od 14 do 20 lat. Na Biennale można nadsyłać prace z zakresu malarstwa, grafiki, tkaniny i rzeźby związane tematycznie z wydarzeniami 1920 roku na ziemiach polskich.

Każdy uczestnik może zgłosić do 3 prac.

Maksymalna wielkość prac 200 x 200 x 200 mm

Technika wykonania prac – dowolna.

Prace muszą mieć na odwrocie przytwierdzone godło autora i kraj pochodzenia (godło powinno być w postaci tekstu łacińskiego, litery lub cyfry, a nie znaku graficznego) oraz dołączoną do każdej pracy zamkniętą kopertę z tym samym godłem; wewnątrz koperty należy umieścić metryczkę zgodną z załącznikiem nr 1.

Szkoły wysyłające prace na Biennale proszone są o dołączenie listy uczestników.

Prace należy nadesłać do dnia 31 marca 2020 roku na adres organizatora:

Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

ul. Zapiecek 4; 87-800 Włocławek

POLSKA

Otwarcie wystawy pokonkursowej z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się 1 czerwca 2020 roku w budynku szkoły przy ulicy T. Kościuszki 3.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powoła jury, składające się z przedstawicieli wyższych szkół plastycznych, które oceni prace i dokona przydziału nagród.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora: www.possp.pl

Kryteria oceny:

  • zgodność z tematem
  • regulaminowy format prac
  • koncepcja autorska
  • poprawność kompozycyjna i adekwatne do tematu pracy wykorzystanie środków plastycznych
  • odpowiednia oprawa prac — nie kolidująca z charakterem

Postanowienia końcowe:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu pocztowego. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i wchodzą w skład kolekcji organizatora konkursu.

Każdy uczestnik otrzyma katalog Biennale.

 

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela komisarz Biennale lub dyrektor szkoły.

e -mail: possp@possp.pl 

www.possp.pl 

DYREKTOR SZKOŁY

PIOTR UMIŃSKI

Zaleczana literatura: CCF20190709_0001

Um

Załącznik nr 1 

 

imię i nazwisko autora pracy ……………………………………………………………………………………………………..

data urodzenia …………………………………………………………………………………………………………………………

tytuł pracy ……………………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa i adres szkoły …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

e-mail szkoły ……………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko nauczyciela opiekuna …………………………………………………………………………………………

 

 

 

18 sierpnia 2019
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"