PMS

UCZYMY SIĘ UCZYĆ

Kolejne szkolenie dla nauczycieli języka polskiego odbyło się w dniach 13-14.10.2018. Tym razem Brześć gościnnie przywitał przybyłych z Brześcia i obwodu brzeskiego nauczycieli. Warsztaty były poświęcone programowaniu języka u dzieci, szczególnie programowaniu podsystemu leksykalnego i gramatycznego. Podsystem gramatyczny zawiera wzorce budowy zdań, jego części oraz pomocne środki konstrukcji. Jednostką podsystemu leksykalnego są wyrazy. Jego istotą jest uzupełnianie języka o nowe wyrazy, co jest szczególnie ważne w nauczaniu języków obcych. Jak pracować z dziećmi, żeby wzbogacić i poszerzyć te podsystemy-nad tym problemem uczestnicy warsztatów zastanawiali się w pierwszym dniu spotkania.

Natomiast drugi dzień był poświęcony nauczaniu języka polskiego dzieci jako obcego na poziomie A1 oraz na poziomie A2.

Uwagę zwrócono na nowe techniki nauki czytania dzieci. Jak podkreślił prowadzący warsztaty dr Rafał Młyński, nowoczesne technologie nauki czytania idą w ślad za naturalnym rozwojem dzieci. Każde zdrowe, słyszące dziecko jest zdolne do nauczenia się języka otoczenia, w którym przebywa od chwili narodzin. Nie musi to być język jego biologicznych rodziców. Proces ten ma charakter uniwersalny. Dzieci przechodzą kolejne etapy rozwoju mowy – od gaworzenia po poprawne wysławianie się, które stwierdza się niezależnie od przyswajanego języka. Wśród badaczy przeważa twierdzenie, że czterolatek ma już opanowane podstawy języka, siedmiolatek posiada wiedzę o gramatyce i systemie fonetycznym ,natomiast pełna kompetencja językowa i komunikacyjna jest osiągana dopiero w wieku szkolnym i będzie uzupełniana w trakcie dalszych studiów. Kolejnym etapem była praca w grupach, podczas której nauczycieli ułożyli własne plany lekcji, odpowiadające kolejnym etapom programowania języka.

Podsumowując spotkanie, jego uczestnicy podkreślili ważność i aktualność omówionych tematów, podziękowali dr Rafałowi Młyńskiemu za prowadzenie warsztatów oraz uzupełnili swoje biblioteczki o nowe pozycje podręczników i zeszytów ćwiczeń do nauki języka polskiego.

Teresa Kryszyń

brest_20181014_145243

brest_20181014_145155

brest_20181014_145230

brest_20181014_145211

brest_20181014_145151

brest_20181014_145132

brest_20181014_145058

brest_20181014_145117

brest_20181014_144958

brest_20181014_144934

brest_20181014_145040

brest_20181014_145021

brest_20181014_144913

brest_20181014_144838

brest_20181014_144806

brest_20181014_144740

brest_20181014_123941

brest_20181014_144621

brest_20181014_144655

brest_20181014_144634

brest_20181014_144716

brest_20181014_144713

brest_20181014_150452

brest_20181014_150516

20 października 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"