PMS

Spotkanie z metodykiem

Spotkanie z metodykiem W dniu 24 listopada w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie odbyło się spotkanie metodyczne nauczycieli języka polskiego uczących w szkołach i przedszkolach w Grodnie. Celem spotkania było: poszerzenie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka polskiego, rozwijanie twórczej postawy nauczycieli i wymiana doświadczeń między nauczycielami.

Program spotkania składał sie z dwóch zagadnień metodycznych. Pierwsze dotyczyło pracy nauczyciela w zakresie kształtowania umiejętności czytania u dzieci w wieku 6-7 lat.  Nauczycielka Polskiej Szkoły w Grodnie mgr Lucyna Tawrel przedstawiła bardzo ciekawą prezentację, dotyczącą kompetencji czytelniczej dzieci. W formie warsztatowej omówiła propozycje i ćwiczenia przygotowujące dzieci w wieku 6-7 lat do nauki czytania, metody doskonalenia techniki czytania, przedstawiła także gry i zabawy dydaktyczne. Zwróciła uwagę na konieczność kształtowania postaw czytelniczych u dzieci, jak również na trudności, z którymi wiąże się nauka czytania. Bardzo istotny wpływ na rozwój dziecka ma jego stały kontakt z książką, spełnia ona wiele ważnych funkcji, m.in. wpływa na sferę poznawczą, wychowawczą, estetyczną. Budzenie więc zainteresowania książką, już od najmłodszych lat, ma niewątpliwie wielkie znaczenie i pozytywnie wpływa na wszechstronny rozwój dziecka.

Spotkanie z metodykiem Przedstawiając własne pomysły na skuteczne kształtowanie umiejętności czytania u dzieci, mgr Lucyna Tawrel podzieliła sie własnym doświadczeniem na przykładzie opracowanych kart pracy i innych pomocy dydaktycznych.

Kolejnym zagadnieniem, z którym zapoznali się nauczyciele była próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób język białoruski i rosyjski wpływa na przyswajanie języka polskiego. Tę część warsztatów poprowadziła dr Tatiana Biełocka, która opowiedziała o wykorzystywanych na lekcjach metodach prowadzących do konfrontacji języka polskiego, białoruskiego i rosyjskiego, a także sposobach radzenia sobie ze wspólnym dziedzictwem językowym. Nauczanie języka polskiego w słowiańskim środowisku językowym ma specyficzny charakter ze względu na interferencję języków pokrewnych. Niezbędnym elementem metodyki, uwzględniającej tę kwestię, jest analiza porównawcza języka polskiego z rosyjskim i białoruskim. To zestawienie jest konieczne w celu ustalenia punktów potencjalnej interferencji, leżącej u podłoża typowych błędów, jakie popełniają uczniowie podczas nauki języka polskiego na różnych poziomach nauczania. Nie mniej ważna jest analiza już popełnionych błędów.

W trakcie wykładu dr Tatiana Biełocka, aktywizując nauczycieli, zachęcała do wymiany doświadczeń i analizy dobrych praktyk, stosowanych przez uczestników spotkania na lekcjach języka polskiego.

Zaproponowała również pozycje książkowe, z których każdy nauczyciel może czerpać źródła pomysłów na urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych na różnych poziomach m.in.: „Co warto wiedzieć” i „Metodyka nauczania języków obcych”.

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli zakończyły się omawianiem spraw bieżących, przekazaniem różnych pomocy dydaktycznych oraz słodkim poczęstunkiem.

12 grudnia 2013
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"