PMS

POSIEDZENIE RADY PROGRAMOWEJ ZS PMS

W dniu 13.01.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Zjednoczenia Społecznego „Polska Macierz Szkolna”.
Pierwszym punktem obrad Rady było podsumowanie działalności PMS w roku 2018 – roku 100.rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100.rocznicy założenia Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie.

Prezes ZS „PMS” Stanisław Sienkiewicz z satysfakcją podkreślił, że zaplanowane na ten rok imprezy zostały doskonale zorganizowane i odbyły się z udziałem znaczącej liczby uczestników i szacownych gości .Były to: Olimpiada języka i Literatury Polskiej, konkurs historyczny poświęcony wydarzeniom odzyskania niepodległości, ogólnokrajowe Dyktando Polskie im. Krystyny Bochenek poświęcone wybitnym osobistościom 100-lecia, Festiwal im. Czesława Niemena poświęcony pieśni patriotycznej, uroczystości jubileuszowe z okazji 100.rocznicy założenia PMS w Grodnie połączone z zakończeniem roku szkolnego w Liceum Społecznym im. Elizy Orzeszkowej przy ZS „PMS”, Konkurs recytatorski im. Adama Mickiewicza, Szkoła letnia dla nauczycieli „Kanon wychowania narodowego”.
Prezes ZS „PMS” poinformował, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP nasza organizacja otrzymała uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego.
P. Stanisław Sienkiewicz zaznaczył, że nadal rośnie zainteresowanie nauką języka polskiego w szkołach społecznych, przy tym przeważająco wśród uczniów i studentów. Równocześnie zwrócił uwagę na dość trudny do rozwiązania problem – postawienie nowo zorganizowanych oddziałów ZS „PMS” na ewidencję w odpowiednich organach władzy miejscowej. Oprócz tego, w 2018 roku mieliśmy trudności z wynajmem w Grodnie pomieszczeń na przeprowadzenie naszych imprez. W sferze oświaty polskiej niepokojącym staje się postępujące usunięcie nauczania języka polskiego ze szkół państwowych, szczególnie nasilające się w obwodzie grodzieńskim, jak również utrudnienia w reaktywowaniu nauczania języka polskiego w przedszkolach.

Wiceprezes ZS „PMS” Prezes Mińskiego Oddziału ZS „PMS” p. Maryna Repkina poinformowała o wykonaniu 30-to punktowego planu. Do sukcesów niewątpliwie należy otwarcie 29.01.2018 r. Polskiej Szkoły przy Mińskim oddziale PMS , do której uczęszczali w 2018 r. 120 osób (dzieci, studenci, dorośli). Odbyły się Festiwale: kultury polsko-białoruskiej „Jedność” oraz pieśni patriotycznej „Polskie serce” cieszące się wielkim zainteresowaniem wśród społeczności Mińska.

Prezes Wilejskiego Oddziału ZS „PMS” p. Ludmiła Siergiej podkreśliła, że ważne miejsce w działalności Oddziału zajmuje stała opieka nad mogiłami polskich żołnierzy na cmentarzu miejskim. Ale jest dość nieprzyjemnie, gdy inne organizacje polskie przypisują sobie nasze prace nad utrzymaniem w godnym stanie tych mogił.

Prezes Wołożyńskiego Oddziału ZS „PMS” p. Ałła Makarewicz podzieliła się informacją dotyczącą oświaty polskiej – w rejonie wołożyńskim działa 6 placówek nauczania, w których 130 dzieci uczą się języka polskiego, ale, niestety, tylko w kółkach, ponieważ fakultatywy zostały zamknięte. We wszystkich szkołach są dobrze wyposażone kabinety języka polskiego. Wycieczki śladami sławnych Polaków robimy w języku białoruskim lub rosyjskim, bo nie ma opracowanych i certyfikowanych tras w języku polskim.

Piński Oddział ZS „PMS”, któremu prezesuje p. Helena Jaruticz, poszerza swą działalność – został założony UTW, powstaje klub „Pani domu”, nadal rośnie zainteresowanie nauką języka polskiego – w szkole społecznej im. R. Kapuścińskiego przy Pińskim oddziale PMS uczyło się w 2018 r. 217 uczniów w wieku szkolnym nie licząc osób dorosłych. Oddział współpracuje z rodzicami, młodzieżą. Tak, wspólnie z rodzicami zrobiony program w formie prezentacji o wielkich Polakach.

W wystąpieniu p. Aliny Mironowej, która jest uznanym liderem grupy członków naszej organizacji mieszkających w Witebsku, były podane pozytywne wiadomości: jest swoje pomieszczenie, 120 dzieci uczą się polskiego, w 2018 r. wykształcono pierwszych maturzystów, w 2018 r. w grupie działaczy jest 12 lekarzy. Działamy społecznie na korzyść lokalnego środowiska. Tylko szkoda, że niejednokrotne próby postawienia na ewidencję we władzach miejskich naszego Oddziału nie udały się.

p. Alicja Łopaszowa – Prezes Słonimskiego Oddziału ZS „PMS” – wymieniła jedną z przyczyn niemożliwości uruchomienia nauki języka polskiego w szkole państwowej – to brak u nauczyciela uprawnień do wykładania języka polskiego. Tak się stało w szkole nr 8 w Słonimiu.
Prezes Brzeskiego miejskiego Oddziału ZS „PMS” p. Maria Sulima podkreśliła ważną rolę w działalności Oddziału chóru „Polesie”, który wystąpił z koncertami przed społecznością Brześcia i obwodu już 300 razy, niosąc piękno polskiej kultury muzycznej. Oddział PMS w Brześciu szeroko współpracuje ze szkołami.

p. Halina Teresani, która od czasu założenia ZS „PMS” przewodniczy licznej grupie członków organizacji mieszkających w m. Brzozówka lidzkiego rejonu, poinformowała o działalności grupy: uruchomiono nauczanie języka polskiego dla 100 uczniów i 30 rodziców, są organizowane konferencje tematyczne, prowadzi się praca z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi, działa bardzo aktywnie klub „Przy kominku”, uczniowie są przygotowywane do uczestnictwa w konkursach : recytatorskim im A. Mickiewicza i historycznym.

Wiceprezes ZS „PMS” p. Teresa Kryszyń przedstawiła stan oświaty polskiej na Białorusi wnioskując, że głównym problemem są postępujące usunięcia nauczania języka polskiego ze szkół państwowych.

Po dyskusji nad nurtującymi problemami i ich przyczynami członkowie Rady omówili oraz przyjęli plan pracy na 2019 rok.
Barbara Fustoczenko

Rada-PMS_9774

Rada-PMS_9742

Rada-PMS_9748

Rada-PMS_9766

Rada-PMS_9769

Rada-PMS_9770

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"