PMS

PORTFOLIO A KOMPETENCJA KOMUNIKACYJNA UCZĄCYCH SIĘ

Znajomość leksyki staje się szczególnie ważna, gdyż głównym celem nauki języka obcego jest nie tyle umiejętność budowania struktur gramatycznych, ile sprawne tworzenie płynnych wypowiedzi.
Akt komunikacji często jest zaburzony przez niedostatki w warstwie leksykalnej, blokujące przekaz informacji. W nowszych modelach kompetencji komunikacyjnej znajomość leksyki jest uważana za część kompetencji lingwistycznej i rozumiana jest jako znajomość i umiejętność użycia słownictwa danego języka. Kompetencja leksykalna ściśle jest powiązana z kompetencją semantyczną (umiejętność organizacji znaczenia w zdaniu).
Co za tym idzie, to powstanie dwóch pytań: jak dobierać leksykę i jakich technik nauczania słownictwa stosować?
Jak się wydaje, ułożenie przez uczniów portfolio tematycznego stwarza dogodną okazję do urzeczywistnienia obu zagadnień. Aksjomatyczne są twierdzenia, iż nowe słowa zapamiętujemy najskuteczniej, gdy pojawiają się w naturalnym dla siebie kontekście (tematyczna oranżacja portfolio umożliwia ten zabieg), zadaniem nauczyciela jest zaangażowanie uczniów w zadania, do wykonania których potrzebować będą nowych słów (na zawartość portfolio składają się zadania ułożenia ulotki, rymowanki, listu etc.).
W 10 L klasie układano portfolio roweru w ramach bloku tematycznego „Takie cudo może podbić świat…”. W proponowanych zadaniach miało miejsce zarówno utrwalanie, jak i powtarzanie słownictwa. Dobór tytułu i ułożenia hasła do portfolio zachęcało uczących się do filozofowania i refleksji.
Strona tytułowa 1, Strona tytułowa 2
Hasło
Do techniki utrwalania słownictwa należy zaliczyć rozwijanie zdania – należało poszerzyć zdania o możliwie największą ilość nowo poznanych wyrazów z bloku tematycznego. Na kompetencję leksykalną składają się w tym przypadku tak elementy leksykalne, jak i gramatyczne. Miłym zaskoczeniem dla nauczyciela było zaobserwowanie w rozwiniętych zdaniach przymiotników i przysłówków w stopniach porównania (był to poprzedni temat gramatyczny).
Zdanie 1, Zdanie 2, Zdanie 3, Zdanie 4
Kształtowaniu kompetencji semantycznej miało służyć ułożenie rymowanki o rowerze. Do dyspozycji uczniowie mieli rymujące się wyrazy, jednak ku kolejnemu miłemu zaskoczeniu większość autorów nie wykorzystała proponowanych rymów, podejmując decyzję własnego tworzenia. W rymowankach uczniowie postrzegali związki między słowem a szerszym kontekstem.
Rymowanka 1, Rymowanka 2
Utrwaleniu słownictwa i powtarzania rozkaźnika miało służyć ułożenie ulotki z zasadami bezpiecznej jazdy rowerem.
Ulotka 1, Ulotka 2
Uczniowie pokusili się nawet o napisanie listu do roweru, w imieniu roweru napisali króciutki liścik do Pani. Z własnej inicjatywy powstały strony z historii roweru, informacja o korzyściach, które można czerpać używając roweru.
Liścik do pani 1, Liścik do pani 2
Na ostatniej lekcji miała miejsce prezentacja portfolio przez wszystkie grupy. Cieszyła płynność wypowiedzi uczniów, kreatywność (wykorzystanie podczas obrony quizu, słodkie nagrody dla zwycięzców).
Oprócz powyżej wymienionego należy zaakcentować możliwości portfolio do kształtowania gustu estetycznego, poczucia piękna i harmonii. Uczący się uwrażliwia się na dobór kolorów, na organizację przestrzenną. Bez wątpienia ”żywy” rysunek ucznia jest więcej wart niż wydruk ze strony internetowej.

Danuta Myszko
Nauczyciel 10 L klasy

_Hasło

_Liścik-do-pani-1

_Liścik-do-pani-2

_Rymowanka-1

_Rymowanka-2

_Strona-tytułowa-1

_Strona-tytułowa-2

_Ulotka-1

_Ulotka-2

_Zdanie-1

_Zdanie-2

_Zdanie-3

_Zdanie-4

 

6 kwietnia 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"