PMS

OBRADY RADY PROGRAMOWEJ PMS

W dniu 14 stycznia 2018 r. zebrała się Rada Programowa Zjednoczenia społecznego „Polska Macierz Szkolna” na swoim pierwszym zebraniu w tym roku. Obrady Rady przeddzień poprzedziła narada prezesów oddziałów PMS z kierownictwem. W toku 4-godzinnej rozmowy prezesi przedstawili wyniki pracy oraz nurtujące oddziały problemy. Obradom towarzyszyła świadomość wyjątkowości 2018 roku – roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia istnienia Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie.

W październiku 2017 roku w Mińsku świętowaliśmy jubileusz 100-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej Ziemi Mińskiej. Obecnie Miński Oddział PMS pod kierownictwem p. Maryny Repkinej jest jednym z najbardziej prężnie działających oddziałów PMS. Jest nadzieja na dalszy jego pomyślny rozwój w związku z wynajęciem własnej siedziby w centrum Mińska i planami reaktywacji szkoły społecznej PMS w Mińsku. Miński Oddział zrealizował szereg imprez – festiwal ”Jedność”, promujący więzi kultury polskiej i białoruskiej, festiwal pieśni patriotycznej „Polskie serce”, które odbiły się szerokim echem w środowisku polskim nie tylko Mińska. Uroczystości jubileuszowe Mińskiego Oddziału PMS uświetniły swoją obecnością i występami wszystkie zarejestrowane organizacje polskie Mińska, z którymi oddział utrzymuje poprawne braterskie kontakty.

Prezes Wołożyńskiego Oddziału PMS p. Ałła Makarewicz podzieliła się informacją, że w Bogdanowie wreszcie powstanie muzeum Ferdynanda Ruszczyca. Opowiedziała o cieszącym się popularnością plenerze malarskim „Niebo i ziemia Ferdynanda”. Zwróciła także uwagę na brak warsztatów podnoszących kwalifikacje nauczycieli języka polskiego, co może stać się przyczyną odmowy przez władze oświatowe uprawnień do wykładania języka polskiego przez nauczycieli, nie posiadających wykształcenia polonistycznego.

Piński oddział PMS, posiada własny lokal, który już na dzień dzisiejszy staje się ciasny w związku z rosnącą liczbą chętnych do nauki języka polskiego. Oddział, któremu prezesuję p. Helena Jaruticz, będzie podejmował starania celem polepszenia warunków lokalowych.

Wilejski oddział PMS – prezes p. Ludmiła Siergiej – wykonał wielką pracę na miejscowym cmentarzu wojskowym. W związku z wytężonym planem pracy swój 15-letni jubileusz zaplanował na wiosnę 2018 roku.

Pani Alicja Łopaszowa poinformowała o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Słonimskiego Oddziału, a także o wkładzie poszczególnych grup w realizację planowanych przedsięwzięć.

Niektóre środowiska polskie w obwodach mińskim i witebskim próbowały w tym roku rozpoczęcie nauczania języka polskiego. Niestety, w większości przypadków nie udało się znaleźć nauczyciela języka polskiego. Ten problem dotyka nie tylko wschodnich obwodów Białorusi.

Zebrani pochylili się także nad problemem rejestracji nowych oddziałów PMS.

Mimo usilnych starań Zjednoczeniu społecznemu nie udało się poszerzyć swojej struktury o nowe oddziały. Władze miejscowe uporczywie odmawiają rejestracji nowo powstających jednostek.

Poprzedzająca Radę Programową PMS narada prezesów znacznie ułatwiła prace w następnym dniu.

Korzystając z obecności prezesów oddziałów PMS i członków Zarządu Głównego PMS zastanawiano się nad najważniejszymi planowanymi wydarzeniami roku jubileuszowego, ich przebiegiem i terminarzem.

Pierwszym punktem obrad Rady było podsumowanie działalności PMS w roku 2017.

Prezes PMS Stanisław Sienkiewicz w swoim wystąpieniu zaznaczył, że rok 2017 był rokiem bogatym w wydarzenia oświatowe. PMS udało się skutecznie zrealizować planowane przedsięwzięcia w roku 2017. Prezes z satysfakcją podkreślił rosnące zainteresowanie nauką języka polskiego w szkołach społecznych, pierwsze udane próby tłumaczenia podręczników dla szkół polskich. Forum Oświatowe, które miało miejsce w październiku 2017, dało możliwość podsumowania dwóch minionych lat, podkreśliło także problemy w oświacie polskojęzycznej na Białorusi.

Ważnym wydarzeniem na drodze rozwiązania tych problemów było pierwsze po długiej przerwie posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Szkolnictwa Polskiego na Białorusi i Szkolnictwa Białoruskiego w Polsce.
PMS złożyła wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polski o nadanie uprawnień do przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych potwierdzających znajomość języka polskiego jako obcego, oraz złożyła wniosek do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” o powołanie Lokalnego Ośrodka Metodycznego dla szkolnictwa polskojęzycznego na Białorusi. PMS posiada ku temu dobrze przygotowaną kadrę nauczycielską, bogate doświadczenie oraz niezbędną infrastrukturę.

Wiceprezes Teresa Kryszyń, opierając się na danych statystycznych, przedstawionych wcześniej na Forum Oświatowym, omówiła stan oświaty polskiej na Białorusi i jego problemy. Kolejny raz został podjęty problem reaktywacji nauczania języka polskiego w przedszkolach oraz problem usunięcia nauczania języka polskiego ze szkół państwowych, szczególne w obwodzie grodzieńskim.

Po krótkiej dyskusji nad nurtującymi problemami, członkowie Rady omówili plan pracy na 2018 rok. W propozycjach do planu podkreślano wagę jubileuszy, które powinny mieć swoje odzwierciedlenie w każdym przedsięwzięciu.

Do najważniejszych imprez 2018 roku można zaliczyć:

– Olimpiadę Języka i Literatury Polskiej – luty – kwiecień 2018 r.
– Konkurs historyczny, poświęcony wydarzeniom odzyskania niepodległości – marzec 2018 r.
– Festiwal im. Czesława Niemena, poświęcony pieśni patriotycznej – maj 2018 r.
– Ogólnokrajowe Dyktando Polskie im. Krystyny Bochenek – poświęcone wybitnym osobowościom 100-lecia. – kwiecień 2018 r.
– Uroczystości jubileuszowe z okazji stulecia PMS będą połączone z zakończeniem roku szkolnego w Liceum Społecznym im. Elizy Orzeszkowej – maj 2018 r.
– Szkoła letnia dla nauczycieli „Kanon wychowania narodowego” – podczas której będzie przedstawiony 100-letni dorobek pracy PMS dla oświaty polskiej, oraz droga Polski do niepodległości – sierpień 2018 r.
– Konkurs recytatorski „Kresy-2018”. Młodzież Liceum Społecznego przy PMS osiągnęła wielki sukces w 2017 roku, zdobywając po raz pierwszy w 26-letniej historii konkursu Gran Prix i 2. miejsce w finałowych zmaganiach w Białymstoku.

To powinno stać się dobrą motywacją w bieżącym roku.

Podkreślono, że każdy oddział opracuje swój plan pracy, kierując się ustaleniami Rady Programowej.

Obrady Rady zakończyły się powołaniem czterech nowych oddziałów PMS – w Witebsku, Grodnie, Lidzie i Wołkowysku, które będą musiały podjąć kolejną próbę uzyskania rejestracji w odpowiednich władzach lokalnych.

Stanisław Sienkiewicz

Rada_programowa3682

Rada_programowa_3686

Rada_programowa_3680

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"