PMS

Studia w Polsce

Informacje dla kandydatów na studia w Polsce
Liceum About Slider

Jeśli chcesz studiować w Polsce i posiadasz polskie pochodzenie

Możesz wziąć udział w rekrutacji osób polskiego pochodzenia na studia wyższe w Polsce ze stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Za osobę polskiego pochodzenia zgodnie z art.5 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji uznaje się osobę deklarująca narodowość polską i spełniającą następujące warunki:

1) co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;

2) wykaże ona swój związek z polskością, w szególności przez pielęgnowanie polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów.

Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie są akty stanu cywilnego dotyczące kandydata na studia lub jego rodziców, dziadków i pradziadków, a także inne dokumenty zgodnie z decyzją konsula.

O rozpoczęciu rekrutacji oraz terminach składania dokumentów, terminie i miejscu egzaminu informuje odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczno-konsularne właściwe dla miejsca zamieszkania kandydata.

Kandydat składa dokumenty w konsulacie RP osobiście. Należy przygotować następujący komplet dokumentów (oryginały):

- kwestionariusz kandydata na kształcenie w Polsce ( 2 egzemplarze)

- dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie – do wglądu

- Karta Polaka (jeśli jest) – do wglądu

- wykaz ocen za 10 klasę oraz za ostatnie okresy 11 klasy (kandydat powinien mieć ocenę z przedmiotów kierunkowych przynajmniej dobrą)

- atestat opatrzony apostille dla kandydatów, którzy już ukończyli szkołę średnią (kandydat powinien mieć ocenę z przedmiotów kierunkowych przynajmniej dobrą)

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku

- opinia organizacji polonijnej lub parafii

- próbki prac lub nośniki z nagraniami – w przypadku kandydatów na studia artystyczne (do uczelni w Polsce muszą być dostarczone do końca maja)

- oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami rekrutacji na studia – w przypadku osób niepełnoletnich podpisane przez obydwoje rodziców lub opiekunów prawnych

- paszport – do wglądu

Przygotował Antoni Pacenko


- na kierunki artystyczne obowiązuje egzamin talentowy. W celu zdania tego egzaminu kandydat powinien samodzielnie skontaktować się wcześniej z wybraną przez siebie uczelnią i ustalić termin egzaminu

- na studia architektoniczne oraz kierunek konserwacja zabytków uzdolnienia kandydata sprawdza wybrana wcześniej przez niego uczelnią w Polsce

- na kierunki sportowe obowiązuje egzamin sprawnościowy na wybranej przez niego uczelni w Polsce

- kandydat powinien mieć ukończone 17 lat przed rozpoczęciem studiów w Polsce (tj. przed 1 października danego roku)

- kandydaci moga przystąpić do egzaminów w ciągu 3 lat po ukończeniu szkoły średniej

- do egzaminów nie dopuszcza się kandydatów, którzy mają polskie świadectwo maturalne lub ukończoną w Polsce szkołę średnią; uzyskali zezwolenie na osiedlenie się w Polsce; byli lub są studentami w państwie zamieszkania lub w innym państwie

Przygotował Antoni Pacenko

Egazminy wstępne na studia ze stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Egazminy wstępne na studia ze stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej składają się z następujących części:

- test podstawowy z języka polskiego (nie dotyczy absolwentów szkół polskich). Pozytywny wynik z tego testu (próg ustala Komisja Egzaminacyjna) pozwala na przystąpienie do dalszej części egzaminu. Wynik z testu podstawowego nie jest wliczany do ogólnej punktacji z egazminów

- pisemne testy z dwóch przedmiotów kierunkowych w zależności od wybranego kierunku  (z wykazem przedmiotów można zapoznać się w Liceum PMS)

- rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

Maksymalna liczba punktów wynosi 250: po 100 punktów z kazdego testu kierunkowego i 50 punktów z egzaminu ustnego. Za pozytywny wynik egzaminu ustnego uznaje się uzyskanie minimum 20 punktów. Kandydaci, którzy uzyskali z dwóch testów kierunkowych 80 lub mniej punktów, nie są dopuszczani do części ustnej. Kandydaci, którzy uzyskali z dwóch testów kierunkowych minimum 140 punktów, mogą być zwolnieni z części ustnej. Komisja Egzaminacyjna może podnieść lub obniżyć próg niedopuszczenia lub zwolnienia z egzaminu ustnego.

Uwaga! Po pozytywnym zdaniu egzaminów do konsulatu należy dostarczyć atestat opatrzony apostille w Departamiencie do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia Ministerstwa Edukacji Republiki Białorusi (Департамент контроля качества образования Министерства образования Республики Беларусь – г. Минск, ул. Козлова, д.28) wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza notarialnego (rejestr tlumaczy posiadają biura notarialne). Kandydat zostanie zawiadomiony o zgodzie na podjęcie studiów przez Konsulat Generalny RP.

Przygotował Antoni Pacenko

Jeśli nie zostałeś zakwalifikowany

Osoby, które uczesniczyły we wszystkich etapach egzaminu wstępnego, w tym w egzaminie ustnym, lecz nie zostały zakwalifikowane, mogą złożyć odwołanie o ponowne rozpatrzenie wyników egzaminów. Odwołanie składa się w konsulacie.

Osoby nie zakwalifikowane na studia ze stypendium Rządu RP mogą studiować w Polsce nieodpłatnie bez stypendium, jeśli posiadają Kartę Polaka i jeśli wybrana uczelnia prowadzi tego rodzaju rekrutację. W celu wyjaśnienia szczegółów kandydat musi we własnym zakresie znaleźć uczelnię prowadzącą interesujący go kierunek, zdobyć informacje dotyczące przyjęcia na studia oraz spełnić wymagane warunki.

Przygotował Antoni Pacenko

Jeśli nie posiadasz polskiego pochodzenia

Jesli nie posiadasz polskiego pochodzenia nie możesz wziąć udziału w rekrutacji na studia ze stypendium Rządu RP. O warunkach przyjęcia na studia w Polsce, programach edukacyjnych dla młodzieży możesz dowiedzieć się samodzielnie. Pomoże w tym internet, np.: WybierzStudia.nauka.gov.pl lub www.go-poland.pl

Przygotował Antoni Pacenko

Liceum rozklad zajec

Harmonogram spotkań

Wiadomości Liceum

+
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"