PMS

GRA MIEJSKA „GRODNO W HISTORII NIEPODLEGŁEJ”

Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna” serdecznie zaprasza młodzież w wieku 16-30 lat do udziału w grze miejskiej ” Grodno w historii Niepodległej”.

Celem Gry jest poznanie historii Grodna oraz upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania  niepodległości przez Polskę.

 

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

 1. „Grodno w historii Niepodległej”

 

 • 1. Organizator
 1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. „Grodno w historii Niepodległej” jest ZS Polska Macierz Szkolna.
 2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie zestawu pytań, Punktów Kontrolnych na terenie miasta Grodno oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego przebiegu Gry.

 

 • 2. Zasady Gry
 1. Gra Miejska pt. „Grodno w historii Niepodległej” odbędzie się 9 listopada 2018 roku w Grodnie w godzinach 16.00-18.00.
 2. Celem Gry jest przybliżenie jej uczestnikom informacji dotyczących historii miasta.
 3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymują punkty, których liczba jest zależna od stopnia poprawności lub czasu jego realizacji.
 4. Udział w Grze jest bezpłatny.
 5. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów, rowerów i innych pojazdów silnikowych.
 6. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu zostanie wykluczony z dalszej rozgrywki.
 7. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności.
 8. Charakter imprezy powoduje, że Zespoły poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.
 9. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.
 10. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad gry bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

 

 • 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia
 1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie oraz rejestracja Zespołu liczącego od 2 do 4 osób.
 2. Zgłoszenia dokonywane są osobiście w siedzibie ZS Polska Macierz Szkolna (pokój 201), ul. Horoniczańska 40, 230023 Grodno, do dnia 25.10.2018.
 3. W dniu Gry należy potwierdzić udział w Grze do godz. 15.45 w punkcie startowym znajdującym się w siedzibie ZS Polska Macierz Szkolna, ul. Horodniczańska 40, 230023 Grodno,
 4. W dniu Gry o godz. 16.00 odbędzie się odprawa uczestników (tj. wyjaśnienie zasad gry, sposobu oceniania, itp.)
 5. Członkiem każdego z Zespołów musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem w dzień Gry.
 6. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.
 7. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

– wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

– przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry

– opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.

 1. W trakcie Gry członkowie poszczególnych Zespołów nie mogą się rozdzielać. Liczba członków Zespołu będzie weryfikowana w poszczególnych Punktach Kontrolnych. W razie niezgodności Zespół będzie mógł przystąpić do realizacji danego zdania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie znajdą się w Punkcie Kontrolnym.
 2. Zwycięzcy Gry
 3. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po jej zakończeniu około godziny 18.30. Zespoły, które do tego czasu nie zakończą Gry, nie będą brane pod uwagę w procesie wyłaniania zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w ostatnim Punkcie Kontrolnym oznaczony jakom „Meta”.
 4. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali oni wykonując zadania w poszczególnych Punktach Kontrolnych. Zwycięzcą Gry zostanie Zespół, który łącznie otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwa lub więcej Zespołów otrzyma równą liczbę punktów przystąpią one do dodatkowego zadania rozstrzygającego, które w ostateczny sposób wyłoni zwycięzców.
 5. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Grę otrzymają pamiątkowe upominki.
 • 5. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
6 października 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"