PMS

BĄDŹ NA B2!

Taki ambitny cel mają uczestnicy warsztatów, które odbyły się w dniach 24-25 listopada 2018 roku w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. Z najdalszych zakątków Białorusi- Witebska, Mohylewa, Mińska, Pińska i Grodzieńszczyzny przyjechała młodzież, żeby przygotować się do zdania egzaminu państwowego, potwierdzającego znajomość języka polskiego jako obcego. Pod kierownictwem dr Rafała Młyńskiego 36 osób zapoznało się z organizacją i warunkami uczestnictwa w egzaminach, sprawdziło swoje umiejętności w czytaniu, mówieniu, rozumieniu i pisaniu. Każdy uczestnik warsztatów został wyposażony w odpowiednie materiały dydaktyczne, które pozwolą mu przygotować się do egzaminu na wybranym przez siebie poziomie.

Warsztaty są bardzo ważnym elementem przygotowawczym ze względu na fakt, iż decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 30.10.2018 r. ( NR 20/DWM/2018 r.) Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna” otrzymało uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomach:

-A1,A2, B1, B2,C1, C2 – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych,

-A1,A2, B1, B2 – w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Daje to możliwość obywatelom Białorusi i innych sąsiednich państw zdać egzaminy bez konieczności wyjazdu do Polski.

W imieniu uczestników warsztatów serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” za pomoc w organizacji warsztatów.

Teresa Kryszyń

Poziom_b2-20181125_091152

Poziom_b2_20181125_094113

Poziom_b2-20181125_090401

Poziom_b2-20181125_091123

Poziom_b2-20181125_091459

Poziom_b2-20181125_094036

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"